ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അതില്‍ നിന്ന് പുരപ്പെടുമ്പോഴുമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ബാത്ത് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴും അതില്‍ നിന്ന് പുരപ്പെടുമ്പോഴുമുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795942
Go to the Top