മുങ്ങിമരിക്കുകയോ ഇടിഞ്ഞുവീണോ മറ്റു അപകടങ്ങള്‍ പിണഞ്ഞോ മരിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള അനന്തരാവകാശം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മുങ്ങിമരിക്കുകയോ ഇടിഞ്ഞുവീണോ മറ്റു അപകടങ്ങള്‍ പിണഞ്ഞോ മരിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള അനന്തരാവകാശം
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795524
Go to the Top