මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි?
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: අයහපත් දේ තහනම් කර, යහපත් දේ අණ කිරීම අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වි තිබෙන අතර, සියලු මුස්ලිම් වරුන් ට එය අවශ්යමයෙන් ම කළ යුතු බැඳීමකි. දෛනික පස් වේලා සලාහ්, රමදාන් උපවාසය සහ zසකාත් ගෙවීමේ ක්රිෛයාවන් මෙන් මෙය ද කළ යුතු බැඳීමකි.
එකතු කළ දිනය: 2014-12-13
Short Link: http://IslamHouse.com/795022
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි
548.1 KB
Open: මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි.pdf
2.
මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි
4 MB
Open: මූමින්වරු යහ දේ අණ කළ යුත්තේ ඇයි.doc
Go to the Top