ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: බිලියන් 1.5 සංඛ්යාلත මුස්ලිම් ජනතාව පසුගිය වසර 200 වැනි කාලයේ හිංසාව ට පමණක් නොව ඝාතනය ට පවා මුහුණ දුන්හ. මෙයට එකම හේතුව ඔවුන් මුස්ලිම්වරුන් වීම යි. මෙයට මුහුණ දීම පිණිස මුස්ලිම්වරුන් සමගි විය යුතු යැයි අල්ලාහ් අණ කරයි. එවිට මුස්ලිම් වරු ජය ලැබ ඉස්ලාමය දහම ලොවේ සදා පවතිනු ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2014-12-04
Short Link: http://IslamHouse.com/792932
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි
501.7 KB
Open: ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි.pdf
2.
ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි
3.4 MB
Open: ඉස්ලාම් දහම ලොවෙ හි සදා පැවතීමට අල්ලාහ් සලස්වයි.doc
Go to the Top