การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ
ภาษา: จีน
ผู้เขียน: มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์
ผู้แปล: อบู อับดุลลอฮฺ อะหมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัลศีนีย์
ผู้ตรวจทาน: ลี เชียง ชาย
เผยแพร่โดย: สำนักงานเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด
คำอธิบายโดยย่อ: การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ
วันที่เพิ่ม: 2008-03-11
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/79266
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: จีน - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - อังกฤษ
ไฟล์แนบพร้อมข้อมูล ( 2 )
1.
相信天使
424.4 KB
: 相信天使.pdf
2.
相信天使
2.8 MB
: 相信天使.doc
คำอธิบายโดยละเอียด

F-相信天使:就是坚信真主的众天使的存在,我们相信他们之中真主称呼其名者,如吉布拉依赖天使(愿主赐福之,并使其平安);同时,我们也坚信他们之中我们所不知道的。我们相信所有天使的存在,根据所知道的,我们也相信他们的特性和工作。

F-他们在等级方面:

他们是受优待的奴仆,他们崇拜清高的真主,他们不具有丝毫的养育性和神性,他们住在幽玄的世界里,清高的真主从光上创造了他们。

F-他们在工作方面:

他们崇拜真主、赞颂真主。

[19]凡在天地间的,都是他的;凡在他那里的,都虔诚地崇拜他,既不傲慢,又不疲倦。[20]他们昼夜赞他超绝,毫不松懈。[①]

F-他们在顺从真主方面:

伟大、尊严的真主表扬他们完全地顺服、严格地执行真主的命令,他们的本性倾向于顺从。

他们不违抗真主的命令,他们执行自己所奉的训令。[②]

F-天使的数量:

天使的数量很多, 只有清高的真主才能统计他们的数量。他们中有担负“阿尔西”者,有天堂的管理者、火狱的管理者、保护者、书记者等等,每天他们中都有七万天使在柏意图勒迈阿姆尔”中礼拜,当他们出去时,他们就不会再次进入其中。在先知(愿主赐福之,并使其平安)登霄的故事里提到,当他达到第七层天时,他说:“当我接近柏意图勒迈阿姆尔时,我问吉布拉依赖‘这是什么?’”他回答说:“这是‘柏意图勒迈阿姆尔’,每天有七万名天使进入其中礼拜,当他们出去时,他们就不会再次进入其中。[③]

天使的名称和工作

他们是受优待的奴仆,真主创造他们是为了崇拜和顺从他,只有真主才知道他们的数量。在众天使之中有部分真主已经告诉了我们有关他们的名称和工作,有些只有真主才知道他们的状况,真主对他们都委以重任,其中有:

1-吉布拉依赖(愿主赐福之,并使其平安):负责把启示传达给众先知和使者们。

2-米卡依赖(愿主赐福之,并使其平安):负责降雨水和植物。

3-伊斯拉飞赖(愿主赐福之,并使其平安):负责吹号角。

4-马立克火狱的管理员(愿主赐福之,并使其平安):负责管理火狱。

5-李杜瓦努天堂的管理员(愿主赐福之,并使其平安):负责管理天堂。

他们中有负责在人死亡时取灵魂的天使。

他们中有担负“阿尔西”的天使,管理天堂和管理火狱的天使。

他们中有负责监视人类的天使,有负责监视和记录每个人工作的天使。

他们中有根据真主的命令负责在子宫里记录胎儿的给养、工作、寿数、幸福或薄福的。

他们中有负责在坟墓里拷问亡人有关其养主、信仰和先知的天使。

除此之外,他们还有很多,只有统计万物的真主才能统计他们的数量。

天使的职责

真主创造众天使,尊贵的记录者,他让众天使监视我们的工作,他们记录人类的言、行和意图。同着每个人有两位天使:右边记录善行的,和左边记录罪行的,另外两位天使负责从前后保护他。

-清高的真主所说:

你们的上面,确有许多监视者,他们是尊贵的,是记录的,他们知道你们的一切行为。[④]

-清高的真主所说:

当坐在右边和左边的两个记录的天使记录各人的言行的时候,他每说一句话,他面前都有天使当场监察。[⑤]

ƒ-清高的真主所说:

每个人的前面和后面,都有许多接踵而来的天使,他们奉真主的命令来监护他。[⑥]

-艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“真主说:‘当我的仆人企图做坏事时,你们不要记录,直至他做了坏事,如果他做了坏事,你们当只记录类似的一件罪行;如果他因为我而放弃了它,你们当为他记录一件善功。当他想做一件善事,而还没有做时,你们就当为他记录一件善功,如果他做了,你们当为他记录类似的七件乃至七百倍的善功’。[]

创造宏伟的天使

1-阿布杜拉·本·贾比尔(愿主喜悦他俩)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“我获准告诉你们关于担负真主宝座的一位天使,在他耳朵至肩头之间有七百年的行程。”[⑧]

2-阿布杜拉·本·麦斯欧德(愿主喜悦他俩)的传述,先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)看见吉布拉依赖天使(愿主赐福之,并使其平安)有六百个翅膀。[⑨]

F-相信天使的益处:

Œ-知道清高真主的伟大、大能、权力和明哲,的确,真主创造了只有他自己才知道其数量的天使,其中担负“阿尔西”中的一位天使,其耳朵至肩头之间有七百年的行程,那么,“阿尔西”是怎样的宏伟呢?“阿尔西”之上的主又是怎样的伟大呢?赞他超绝万物:

天地间的伟大,只属于他;他是万能的,是至睿的。[⑩]

-赞颂真主、感谢他对人类的关怀,他委任众天使监护人类、援助他们,记录他们的工作。

Ž-众天使喜爱崇拜和祈祷真主,为信士们向真主求饶恕,犹如伟大、尊严的真主在谈到担负“阿尔西”的、及其周围的天使时,他说:

支持宝座的和环绕宝座的,都赞颂他们的主,都归信他,都为信道者求饶,他们说:“我们的主啊!在恩惠方面和知觉方面,您是包罗万物的,求您赦宥悔过自新、而且遵循您的正道者吧!求您保护他们,免受火狱的刑罚吧!我们的主啊!求您让他们和他们行善的祖先、妻子和子孙,一同进入您所应许他们的永久的乐园吧!您确是万能的,确是至睿的。求您使他们免于刑罚吧!在那日,您使谁得免于刑罚,您已慈悯了谁,那确是伟大的成功。[11]

 


[①]《众先知章》第19-20

[②]《禁戒章》第6

[③]《布哈里圣训集》第3207段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第162段,

[④]《破裂章》第10-12

[⑤]《戛弗章》第17-18

[⑥]《雷霆章》第11

[⑦]《布哈里圣训集》第7501段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第128段,

[⑧]《艾布达吾德圣训集》第3953

[⑨]《布哈里圣训集》第4857段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第174段,

[⑩]《屈膝章》第37

[11]《赦宥者章》第7-9

Go to the Top