ความประเสริฐของการสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามและห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วช้า

Go to the Top