ആരാധന

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ആരാധന
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: മനുഷ്യനെയും ജിന്നുകളെയും പടച്ചതിന്‍റെ ലക്’ഷ്യം,ആരാധനയുടെ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,അത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കുന്ന വിധം മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-10
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/78919
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
崇拜
435.6 KB
: 崇拜.pdf
2.
崇拜
2.7 MB
: 崇拜.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

1-  崇拜

l    崇拜的含义:

应该受到崇拜者是独一无二的真主,崇拜通常分为两种:

1.崇拜:就是服从伟大、强悍的真主的命令,远离他的禁止,喜爱并敬重他。

2.崇拜的途径:包含了真主所喜爱的一切内、外言行举止的总称。如:祈祷、记念、礼拜、喜爱等,礼拜类似崇拜,礼拜的做法就是崇拜真主,我们以着服从、喜爱和敬重真主去崇拜他,我们只按照他所规定的方式去崇拜他。

l    创造精灵与人的哲理:

真主没有枉然或无意义地创造精灵与人,创造他们不是为了让他们吃、让他们喝、让他们娱乐、让他们玩耍、让他们笑。

他们的主因伟大的事情而创造了他们,以便让他们崇拜强悍、伟大的真主,让他们认主独一,让他们敬重真主,让他们赞主至大,让他们顺从真主:根据真主的命令、远离他的禁止、不超越他的法度,放弃崇拜他之外,犹如超绝万物的真主所说:

我创造精灵和人类,只是为了让他们崇拜我。[①]

l    崇拜的途径:

崇拜伟大、强悍的真主是建立在两项伟大基础上的:完全地喜爱伟大的真主和完全地服从他。

这两项基础也是建立在两项伟大基础上的:观察真主的各种恩典、仁慈,它会导致人类喜爱真主;审视自身和行为的不足,可以导致仆人完全地服从伟大的真主。

仆人最接近养主的是需求之门,只有破产者才会认识自身,他无法认识有关自身的状况、地位和因素,也不能认识恩赐它的媒介,然而,他见证自己完全地需要养育者,如果他放弃了自己的主宰,他必亏折,必毁灭。

清高的真主说:

凡你们所享受的恩惠都是从真主降下的。然后,当你们遭难的时候,你们只向他祈祷。然后,当他解除你们的患难的时候,你们中有一部分人,立刻以物配他们的主,以致辜负他所赏赐他们的恩惠,你们享受吧。不久你们就要知道了。[②]

l    最完美地崇拜真主的人:

最完美地崇拜真主的人是众先知和使者们,因为他们比别人更加认识、知道和敬重真主,然后真主增加了对他们的恩典,把他们派遣到人们之间,使其拥有使命的贵重,以及特殊崇拜的贵重。

在他们之后是那些忠信者,他们信任真主及其使者,并且遵守命令;然后是诚笃的人,最后是善良的人。犹如超绝万物的真主所说:

凡服从真主和使者的人,教与真主所护佑的众先知,忠信的人,诚笃的人,善良的人同在。这等人,是很好的伙伴。[③]

l    仆人对真主应尽的义务:

生活在天上和地上者对真主应尽的义务就是崇拜他,不要以任何事物举伴他;顺从他的命令,不要违背他;记念他的恩典,不要忘记他;感谢他的恩惠,不要否认他。谁没有突出自己与其他被造物之间的区别,要么是因为他无能,要么是因为他无知,要么是因为他过渡,要么是因为他怠慢。

因此,假若真主要惩罚生活在天上和地上者,他一定可以惩罚他们,因为真主不会亏待他们;假若真主慈悯他们,真主的仁慈比他们的工作更优越。

穆阿兹·本·杰百里(愿主喜悦他)的传述,他说:“我曾经与先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)同乘一头被叫做‘欧法尔’的毛驴,他说:‘穆阿兹!你知道人类对真主应尽的义务是什么吗?在真主阙前人类享有的权力又是什么吗?’我说:‘真主及其使者最知道。’他说:‘真主对仆人享有的权力就是他们崇拜真主,不举伴他。仆人在真主跟前享有的权力就是:没有举办真主的人不会受到惩罚。’我说:‘主的使者啊!我告诉人们这一喜讯好吗?’他说:‘你不要告诉他们,否则,他们就会有所依赖’。”[]

l    完善的崇拜:

1.每个人都是周游在三种状况之间:连续不断地获得来自于真主的恩惠者,要求他必须赞颂和感谢真主;犯罪者,他必须因为自己的罪行而向真主求饶;遭到来自于真主的考验者,要求他必须对所遭受的考验坚忍。谁遵循了这三项义务,那么,他在今后两世都必定属于幸福的人。

2.伟大的真主考验仆人的目的是为了考验他们坚忍和崇拜,并不是毁灭他们,也不是为了惩罚他们。仆人在逆境中应当崇拜真主,就像他在安乐时崇拜真主一样。在憎恶的状况下应该像在喜悦的情况下一样崇拜真主。大多数人都提供在喜爱的状况下崇拜真主,而不喜爱在憎恶的情况下崇拜真主,人们是互不相同的。在炎热的夏季用凉水洗小净属于对真主崇拜,选择善良的女子结婚属于崇拜,寒冬腊月用冰冷的水洗小净属于崇拜,并不是因为害怕人而放弃内心渴望的犯罪属于崇拜,坚忍饥饿与遭受的伤害属于崇拜,但是,当区别这两种崇拜。

谁在安乐与患难、在苦难与幸福的状况下为了真主而履行这两种崇拜,那么,他就属于真主那些无忧无愁的仆人中的一员,真主保护他,任何敌人都无法战胜他。但有时他也许会遭到恶魔的伤害,的确,仆人会遭受到疏忽、欲望和恼怒,恶魔通过这三道门进入人类。真主确已制服了每个仆人的自身、欲望和恶魔的诱惑,然后考验他,看他是顺从自身、欲望和恶魔,还是顺从他的养主。

伟大超绝的真主对人类规定了各项命令,人类的自身也为其规定了各项命令;真主欲使人类完美信仰和行善,人的自身欲使人类拥有丰厚的财产和欲望;伟大超绝的真主意欲我们为后世而工作,自身则欲使人为今世而奔忙。信仰是成功的道路,是辨明真伪的明灯,这就是考验所在。

1. 清高的真主说:

众人以为他们可自由地说:“我们已信道了”而不受考验吗?我确已考验在他们之前的人。真主必定要知道说实话者,必定要知道说谎者。[⑤]

2. 清高的真主说:

(优素福说):“我不自称清白;人性的确是怂恿人作恶的,除非我的主所怜悯的人。我的主确是至赦的,确是至慈的。”[⑥]

3. 清高的真主说:

如果他们不答应你,那么,你应当知道他们只是顺从自己的私欲。舍真主所启示的正道,而顺从自己的私欲者,有谁比他更迷误呢?真主必定不引导不义的民众。[⑦][]《播种者章》第56

[]《蜜蜂章》第53-55

[]《妇女章》第69

[]《布哈里圣训集》第2658段,《穆斯林圣训集》第30

[]《蜘蛛章》第2-3

[]《优素福章》第53

[]《故事章》第50

 
പരിഭാഷകള് ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 3 )
Go to the Top