ഒരു ജപ്പാന്‍ ഗവേഷകന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഒരു ജപ്പാന്‍ ഗവേഷകന്‍റെ ഇസ്ലാം സ്വീകരണം
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74303
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ് - അംഹറിക്‌ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - റഷ്യന്‍ - അഫ്രി - തിഗ്രിനിയ - പോര്‍ചുഗീസ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
一位日本学者的信仰自白
204.4 KB
: 一位日本学者的信仰自白.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

1980年以前,人类的时代是信科学,或者是信宗教的时代。1987年世界已进入了信科学又信宗教的时代,1990年以后出现的是世界性的宗教热,无数的年轻人,其中科学家、高科技人员、计算机技术人员、生物工程研究人员、宇航员更为突出,既便是特殊人物也走上了笃信宗教之路。

更不可思议的是,在尖端科学技术越发达的国家,越是具有高文化水平、高科技层次的高级知识分子都逐渐走上了信教的道路。也正如第三次宗教热发生世界性传播的前夜,许多大科学家、大发明家,如:牛顿、爱迪生、爱因斯坦等既是科学伟人又是宗教家。大哲学家培根也一样,他说:一知半解的哲学,使人倾向无神论。而深刻的哲学则把人引导向宗教。(见《培根及其哲学》第428页)。爱因斯坦说:在我们这个唯物论的时代,只有严肃的科学工作者,才是深信宗教之人。(见《宗教与科学》)。爱迪生也说:从万物所表现的情况来看,宇宙实在是全能者意志的伟大成绩,假若否定至上全能者的存在,我们就等于是亵续自己的知识。科学与宗教是同一根源,其间决不会发生冲突。正如这些科学伟人,成就越大,信仰就越虔诚。特别是近十年来的世界性宗教热,是随着电子计算机高科技、现代信息社会的物征而促成的。正如过去知识处在低层次的人,不亲眼看见,不亲自体验,他就不相信科学。甚至自以为是,胡言乱语。而相信科学的人,则由于一知半解,把宗教作为禁区,抱有成见、误解。或受到信念的影响,对宗教一无所知,却抱完全否定的态度,一提到宗教就认定是反科学,是封建迷信,是麻醉人的鸦片,以致错误地歪曲了客观存在的这一事实。

现在的情况早已不是这样了。随着第三次信息革命,信息社会的到来,科学证实了宗教,科学和宗教的同一根源的揭露,许多人相信科学和信宗教的区别和差别就模糊了,反正都已属于真理。人类有共同的精神心理状态,具有一种独特的精神心理结构,即追求信仰的倾向。因有着精神心理学和精神遗传学的原始必然结构,所以追求信仰是遗传于人类本性的文化。至于信仰的追求,除非是天启的宗教,才经得起科学的推敲,历史的考证,真理和正义的解释,现代科学的证实,最终达到美好的境界,而走上正道。如果不研究天启的宗教而只凭自己的见解,或是不追求真理而追随了人为的宗教,就不能唤起理智,在迷误中虔诚,犹如在虚幻中谋生、走路,必然陷入误区,酿成大错,难于求得真理和信仰的真谛。

而第三次宗教热却是不具有时代性、历史性、地区性和心理失调性,而是在整个世界上同时发生的以认主独一的天启的伊斯兰为代表的、普遍的对信仰真主的追求,特别以高科技界、高知识界、杰出人物、现代年轻人为主角,成了不可改变的人类意识倾向:万教归一。一些根本不信宗教而以宗教为敌的人,大喊精神鸦片,并说:有精神病之人容易产生宗教热,难道全世界的人的都病了吗?

我的祖父属于大和民族,我的祖母是在天皇侵略中华时被抢到日本的,她是一位令人尊敬的伊斯兰女信士,直到1969年归真都坚持着真理的信仰。我长大后想到了这一点:如果伊斯兰不是一个天启的真理之教,我的祖母16岁便被抢到日本,她在层层的灾难中怎么能坚定乐观,坚持信仰到去世呢?我原来崇尚武士道精神,当我认识了它的实质和虚无后,便走上了祖母的道路:为伊斯兰而宣扬真理,让人类都走上正道,伊斯兰属于全人类

吉田君羊(日本)

Go to the Top