അല്ലഹുവിനുള്ള നന്ദി

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അല്ലഹുവിനുള്ള നന്ദി
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74291
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
感谢真主
358.2 KB
: 感谢真主.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

一切赞颂全归仁慈全知的、威严多恕的真主,我赞颂我的养主,我感谢他,我向他忏悔,我向他求饶恕,我以一切美名赞美他。我作证:除独一无二的真主之外,绝无真正应受崇拜的主宰,他的知识包罗万象,他审核万物。我又作证:我们的先知、我们的使者——穆罕默德是他挑选的仆人和使者;他宣传他的主所赋予他的使命,完成信托,忠告这个民族,直至他坚信完成了这项使命。主啊!求你赐平安和吉庆给你的仆人、你的使者穆罕默德和他的家人,以及众圣门弟子们吧!

真主的仆人们啊!你们应当敬畏真主,敬畏真主是你们最好的工作,最盈利的经营。穆斯林们啊!的确,感谢真主无法统计的恩惠是绝对的主命。

清高的真主说:【我曾命人孝敬父母--他母亲弱上加弱地怀着他,他的断乳是在两年之中--我说:“你应当感谢我和你的父母;惟我是最后的归宿。】[①]

清高的真主说:【你们当记念我,我就记起你们;你们当感谢我;不要否认我。】[②]

清高的真主又说:【如果你们只崇拜真主,你们应当感谢他的恩惠。】[③]

感谢清高的真主,与它相对立的是否认主。

清高的真主说:【我确已用混合的精液创造人,并加以试验,将他创造成聪明的;我确已指引他正道,他或是感谢,或是辜负。】[④]

最伟大的感谢就是诚信清高的真主,完成他规定的所有的主命和当然,远离他所禁止的一切,然后再感谢他概括性和细分的恩典;同样,最卑鄙的的人否认真主恩惠的人,就是否认归信真主的使命,放弃主命和当然,做非法的工作;然后再否认其它的一切恩典。

感谢真主有最丰厚的报酬,最高贵的回赐;真主会以此从各种惩罚中拯救他,为他消除各种不幸。清高的真主说:【鲁特的宗族曾否认警告,我确已使用飞沙走石的暴风去毁灭了他们;惟相信鲁特的人除外,我在黎明时拯救了他们;那是从我那里发出的恩典,我就是如此报酬感谢者。】[⑤]

感谢能增加恩惠和持久幸福。清高的真主说:【当时,你们的主曾宣布说:“如果你们感谢,我誓必对你们恩上加恩;如果你们忘恩负义,那末,我的刑罚确是严厉的。”】[⑥]

当感谢的人们亲眼目睹到天堂里的富丽堂皇、天堂里的恩惠和品尝到天堂中生活的美丽滋味,他们一定会说:【“一切赞颂,全归真主!他对我们实践了他的约言,他使我们继承乐土,我们在乐园中随意居住;行善者的报酬真优美!”】[⑦]

感谢是众先知和使者们以及所有真主清廉的仆人们的属性,在谈到努哈圣人(愿主赐福之)时;清高的真主说:【他原是一个感恩的仆人。】[⑧]

在谈到伊布拉欣圣人(愿主赐福之)时;清高的真主说:【伊布拉欣原来是一个表率,他服从真主,信奉正教,而且不是以物配主的人。他原是感谢主恩的人,真主挑选了他,并将他引上了正路。】[⑨]

清高的真主说:【我的仆人中,感谢者是很少的。】[⑩]

感谢的真实意义就是:以着施恩者的恩惠去赞美他,记念他的恩典,并亲口宣扬它;

清高的真主说:【你们要铭记真主的恩典,以便你们成功。】[11]

清高的真主又说:【至于你养主所赐予你的恩典,你应当宣扬它。】[12]

感谢也是用心去喜爱伟大的恩赐者,做他喜爱的工作;

清高的真主说:【我的仆人中,感谢者是很少的。】[13]

主的使者(愿主赐福之)说:“你们当用心去喜爱真主赐予你们的恩惠。”

圣妻阿依莎(愿主喜悦她)的传述,真主的使者(愿主赐福之)曾经礼夜间拜,双脚都站裂了;我说:“主的使者(愿主赐福之)啊!真主确已饶恕了你前前后后所犯的一切过错,你为什么还要这样做呢?”他说:“难道我不应该成为一个感谢主的仆人吗?”[14]这证明作顺从真主喜悦的工作就是对真主的感谢。

在真主喜悦的事情中利用他所赐予的恩典,也是对真主的感谢;如果穆斯林把自己的肢体利用在做顺从真主的工作之中、如果仆人把自己的肢体利用在真主允许他做的合法的事情之中,那么,他确已因为他的肢体感谢了真主。如果他把他的肢体利用在违背真主的事情中,那么,他确已丧失了对真主的感谢,他用真主的恩典与真主作斗争。如果穆斯林把钱财利用在主命、嘉义以及合法的事物中,他就应该受到真主的报酬,他也已经因为钱财感谢了真主。如果仆人把钱财费用在违背真主,或者是受憎恶的事情,或者是在合法的事物中过度地浪费,他确已丧失了对真主的感谢;他借助钱财惹真主恼怒,他在今后两世的结局都是恶劣的。当仆人享受着美好和各种合法的恩典,他因此感谢真主,他心里清楚那是真主的恩典,他以此向他的仆人施恩,他确已完成了对他的这些恩典。如果他忘记了伟大的施恩者,他确已改变了这些恩典。

清高的真主说:【真主打一个比喻:一个市镇,原是安全的,安稳的,丰富的给养从各方运来,但镇上的居民辜负真主的恩惠,所以真主因他们的行为而使他们尝试极度的饥荒和恐怖。】[15]

无论穆斯林是怎样地努力和感谢,他都绝不能完全地完成对真主恩惠的感谢。

清高的真主说:【如果你们要计算真主的恩惠,你们是无法统计的。真主确是至赦的,确是至慈的。】[16]

因为真主的使者(愿主赐福之)说:“你们任何人都不能因为他的工作进入天堂;”

圣门弟子们问:“主的使者啊!你也不能因为你的工作而进入天堂吗?”

他说:“我也不能因为我的工作而进入天堂,除非凭着真主对我的慈悯,我才能进入天堂。”

但是,穆斯林知道他对主的恩典的感谢是无能为力的,更不能完全地完成对真主的感谢,他知恩图报;凭着他服从他养主的命令,远离他的禁止,按照正确的道路,去接近真主。对于人类最伟大的恩典就是感谢真主;如果真主默助穆斯林完成了顺从,他就不应该用违背真主的工作,去使他的顺从无效,也更不应该去欠缺它,而应该用其它的顺主行为去追随它。连续不断地行善,用行善去感谢和增加真主的报赏;只有按照真主制定的方式去顺从他,穆斯林为了接近真主而增加对他的顺从,真主就以此使他的仆人进入最高的乐园。礼拜、天课、封斋和朝觐,以及法律制定的各种相似的副功,都能弥补它的欠缺,完美他所失去的善功;在其中争先恐后行善的人们,斋月之后,在十月份之中又连续地封了六天的斋,就像他封了全年的斋一样;如同在正确的(圣训)中所提到的那样。

以及其它受喜爱的副功斋,真主会以此升高仆人的品级,消除他的过错;众所周知的副功拜、交纳天课之后自愿的施舍、副功的正、副朝,以及所有为感谢真主而做的副功,真主会以此纯洁仆人,在复生日,真主会以次用最好的报酬赏赐他。

真主的仆人们啊!连续不断的行善多么好啊!因为在其中有真主的喜悦,增加对他的报酬和保护他免遭惩罚。悔过自新的人真美好啊!

清高的真主说:【你当在白昼的两端和初更的时候谨守拜功,善行必能消除恶行,这是对于能觉悟者的教诲。】[17]

行善之后又做恶的人真可耻啊!因为在其中有真主的怒恼,减少报酬或者是消除全部报酬,使其善功作废。

清高的真主说:【信道的人们啊!你们应当服从真主,应当服从使者,你们不要使你们的善功无效。】[18]

你们应该在时时刻刻坚持顺从你们的养主,斋月的主,他是众月和年年的主;无论在何时何地,他都是最应该受到崇拜的、独一的主。有人对白舍尔艾勒哈菲说:“的确有一伙人,他们在斋月中努力地崇拜真主,当斋月结束后,他们就放弃崇拜。”他说:“这伙人真可怜啊!他们只有在斋月中才认识真主。”信士在见到他的养主之前,决不会放松崇拜真主。

清高的真主说:【你应当崇拜你的养主,直到那毫无疑问的消息来临。】[19]即:死亡。

获得成功的人真幸福啊!他为复生日的恐惧准备了许多清廉的善功;忘记后世、忘记他将要与自己所犯的罪恶和大罪在坟墓里相见的人真后悔啊!

真主的仆人们啊!你们当坚守正道,紧遵你们伟大先知(愿主赐福之)的圣行;你们当警惕恶魔和私欲,的确,它在斋月中被夹上了桎梏,它想通过复仇,使你们的善功烟消云散;你们当求你们的主保护,免遭它的伤害;你们当持之以恒地顺从你们的主,去驳斥和击败它,以便通过你们的努力而使你们成为感恩戴德的人。

清高的真主说:【信道的人们啊!你们应当敬畏真主,各人应当想一想自己为明日而预备了什么,你们应当敬畏真主,真主确是彻知你们的行为的。】[20]

人们啊!你们应当真正地敬畏真主,你们必须顺从他,远离他的禁止;真主的仆人们啊!你们当知道安全的恩典属于完美的伊斯兰,是她不可分割的一部分。

清高的真主说:【当你们平安的时候,凡在小朝后享受到大朝的人,都应当献一只易得的牺牲。】[21]

清高的真主又说:【你们安全的时候,当依真主所教你们的礼仪而记念他。】[22]

真主使安全成为遮荫的阴影,以便崇拜者在其中崇拜他,害怕者在其中感到安全,恐惧者在其中感到心安。

清高的真主说:【真主应许你们中信道而且行善者(说):他必使他们代他治理大地,正如他使在他们之前逝去者代他治理大地一样;他必为他们而巩固他所为他们嘉纳的宗教;他必以真主代替他们的恐怖;他们崇拜我,而不以任何物举伴我;此后,凡不信道者,都是罪人。】[23]

先知(愿主赐福之)的时代是在和平和信仰之间,当他看见新月时,他就说:“主啊!求你在新月的来临,赐予我们安定、信仰、和平和伊斯兰吧;新月是福分和指引,我的主,也是你新月的主。”

谁制止了他的手和他的嘴对穆斯林的伤害,顺从真主,拥护、巩固和支持和平,感谢真主的恩典——和平;他确已实践了对这些恩典的感谢,如果谁没有这样做,谁确已否认了和平的恩典。的确,青年们陷入危险,他们推动着诱惑者的阴谋至危险的重重灾难之中;他们确在作孽、犯大罪和在大地上作恶,田地和后代遭到了毁坏,导致死亡和羞辱。的确,执行一次破坏,要汇集各种犯罪,杀害许多生命,执行任务者还要杀害自己。

清高的真主说:【你们不要自杀,真主确是怜恤你们的;谁为过分和不义而犯此严禁,我要把谁投入火狱,这对于真主是容易的。】[24]

他们违背真主和使者,杀害许多禁止杀害的生命——其中有穆斯林和非穆斯林;他们破坏受保护的财产,使平安的人们感到恐惧;他们违背了真主命令他们顺从的领导人,违背了所有的父母,他们违背了信士们,在大地上作恶。

清高的真主说:【谁在认清正道之后反对使者,而遵循非信士的道路,我将听谁自便,并使他入于火狱中,那是一个恶劣的归宿】[25]

陷入危险的青年们啊!你们怎么能把武器指向你们的伊斯兰兄弟呢?警察们在监视着你们的利益,你们怎么能亲手毁坏自己的家园呢?你们怎么能背叛你们的领导、分裂穆斯林集体和自相残杀呢?你们怎么能与那些欺骗者一起受骗呢?你们怎么敢承担火狱的惩罚呢?难道你们不害怕你们行为的恶果吗?在这些事情中的过错是不可饶恕的,犯这样罪恶的人是不可原谅的;因为它是真主和他仆人们的权力,恶魔们希望你们犯比这更多的破坏性的恐怖事件。你们当因为穆斯林、你们的国家、伊斯兰地区和你们的生命而敬畏真主。你们当侦察你们现在的领导和那些隐藏起来制造灾难的人们的情况,以便熄灭破坏、毁灭和在大地上作恶的罪恶之火。在今世悔过自新要比在后世悔恨更好,我希望听到这次演讲的人替我宣传,以便他们也听到它;听到它之后能因为伊斯兰和穆斯林而敬畏真主。谁有疑问,让他去问伊斯兰学者公会的学者们吧!

清高的真主说:【你们应当请教深明教诲者,如果你们不知道。】[26]

的确,伊斯兰的敌人们希望穆斯林,能做比这些更多的毁灭性的犯罪行为。

真主的仆人们啊!清高的真主说:【真主的确怜悯先知,他的天使们的确为他祝福;信士们啊!你们应当为他祝福,应当祝他平安!】[27]

主啊!求您喜悦他正统的继承人吧!


[①]《鲁格曼章》第14节

[②]《黄牛章》第152节

[③]《黄牛章》第172节

[④]《人类章》第2-3节

[⑤]《月亮章》第33节

[⑥]《伊布拉欣章》第7节

[⑦]《队伍章》第74节

[⑧]《夜行章》第3节

[⑨]《蜜蜂章》第121节

[⑩]《赛伯邑章》第13节

[11]《高处章》第69节

[12]《上午章》第11节

[13]《赛伯邑章》第13节

[14]《布哈里圣训集》

[15]《蜜蜂章》第112节

[16]《蜜蜂章》第18节

[17]《呼德章》第114节

[18]《穆罕默德章》第33节

[19]《石谷章》第99节

[20]《放逐章》第18节

[21]《黄牛章》第196节

[22]《黄牛章》第239节

[23]《光明章》第55节

[24]《妇女章》第29-30节

[25]《妇女章》第115节

[26]《蜜蜂章》第43节

[27]《同盟军章》第56

Go to the Top