നംസായിലെ മുസ്ലീംകള്‍-ഇന്നും ഇന്നലെയും

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: നംസായിലെ മുസ്ലീംകള്‍-ഇന്നും ഇന്നലെയും
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74283
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
奧地利穆斯林社会古今谈
347.1 KB
: 奧地利穆斯林社会古今谈.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

奧地利位于歐洲中部﹐內陸小国﹐人口八百萬﹐首都维也纳﹐德語是国語﹐民众多信天主教﹐現有穆斯林五十萬﹐多数居住城市。奧地利人民对穆斯林自古就友好﹐互相自然交融﹐沒有發生過激烈的爭斗和对抗。

早在十五世紀﹐奧地利帝国與信仰伊斯兰的土耳其奧斯曼帝国交界﹐曾經有過緊張關係﹐但彼此沒有發生戰爭﹐许多奧地利人对鄰国的伊斯兰文化產生濃厚興趣﹐當時就有许多奧地利人归信了伊斯兰。 1878年﹐奧地利政府和學者代表在柏林研討會上決定歡迎土耳其帝国的穆斯林移民到奧地利定居﹐许諾穆斯林信仰自由的政策﹐因此十九世紀有大量穆斯林進入奧地利﹐在首都维也纳建造了歷史上第一座清真寺和週圍的穆斯林社會﹐受到法律保护。穆斯林被接納为正式公民后﹐许多穆斯林參軍﹐稱为奧地利的愛国穆斯林。

奧地利政府1908年通過承認伊斯兰教为合法宗教的法律﹐1912年付諸實施﹐這个法律賦予生活在奧地利的穆斯林民事司法自治的權利。 1919年﹐奧地利政府簽署了聖傑門協議(The Saint-Germain Agreement)﹐給予所有奧地利的少数民族和不同信仰的人群平等的公民權﹐因此﹐增加了对穆斯林的優惠政策。第二次世界大戰以后﹐歐洲局勢發生巨大變化﹐例如奧斯曼帝国解体﹑蘇聯控制東歐﹑和南斯拉夫在巴爾幹半島成立聯邦。這些變化对奧地利附近的穆斯林国家和社区產生了震蕩的影响﹐各地的穆斯林得知奧地利善待穆斯林﹐因而設法進入這个歐洲中心的美麗国家。 二十世紀的50年代﹑70年代和90年代﹐這三个時期见证了三波穆斯林向奧地利的移民高潮﹐這些穆斯林最先來自蘇聯統治下的中亞地区和土耳其﹐其次來自前南斯拉夫和巴爾幹半島﹐后來有涌入许多阿拉伯人。所有這些穆斯林民族進入奧地利后形成了一个互相認同的穆斯林社會﹐人口增加幾百倍﹐由数千人發展成幾十萬穆斯林人口。 1988年奧地利政府通過伊斯兰政策補充條款﹕许可各地穆斯林建造清真寺和伊斯兰學校﹐慶祝穆斯林的節日﹔许可穆斯林妇女在工作崗位上和公立學校的穆斯林女生戴蓋頭﹔许可多升入大學學习和參軍服役的穆斯林青年得到特殊生活方式的優惠待遇。每年的开斋節﹐奧地利各地的穆斯林都举行隆重的節日慶典。

最近的半个世紀以來﹐隨著奧地利穆斯林人口的增多﹐清真寺文化区﹑伊斯兰學校和社會团体也逐步建立﹐政府赠送的山区土地建立穆斯林公墓。 例如﹐维也纳大清真寺和伊斯兰文化中心綜合机构成立于1977年﹐由沙特政府撥款資助建設﹔伊斯兰最高權力机构成立于1979年﹐充份代表全国穆斯林社會和伊斯兰事務﹔1998年創建维也纳伊斯兰經學院和艾資哈爾大學奧地利分校﹐培養用德語宣教的奧地利伊玛目和伊斯兰學者。穆斯林团体自由接受伊斯兰国家經濟和文化援助﹐用于清真寺和文化机构的建設﹑宣教﹑教育和穆斯林的公益事業。 对于外国資助﹐政府只規定不得用于政治運动和破壞社會安全的活动﹐允许自由地發展宗教﹑文化和教育。生活在奧地利的穆斯林社會被認为是與西方文化並駕齊驅的同等文明﹐不但受到平等待遇﹐而且归信伊斯兰的奧地利人也不斷增多。去年斋月﹐维也纳伊斯兰文化中心为57位奧地利人举行了归信伊斯兰儀式﹐這些新穆斯林受到穆斯林社會的歡迎。

维也纳是奧地利穆斯林最集中的城市﹐人口有十多萬﹐幾十座清真寺。五十多年來﹐穆斯林社會快速膨脹﹐社會影响日益擴大﹐也招致了奧地利社會的負面反響﹐例如奧地利右翼極端组织和新法西斯组织对穆斯林社會反感和攻擊。但是﹐由于穆斯林社會的人口众多﹐享有平等的公民權利﹐所以许多穆斯林傑出人才進入議會﹐參加其他政党和積極展开社會活动﹐顯示了足夠的自衛能力﹐对抗來自不同社會的歧視和反对。奧地利右翼自由党是穆斯林社會的最大反对派﹐穆斯林在许多奧地利政党中的党員和領導地位爭取到大部份社會团体和党派的支持﹐抵消了這些極端勢力。 例如﹐20004月﹐穆斯林团体成功地组织了一次各党友好同盟活动﹐給予右翼自由党一次嚴厲打擊和教訓﹐而且在那次聯合行动中﹐奧地利民众看得了穆斯林社會的政治影响力。穆斯林社會对外是一个整体﹐但因为多是新移民﹐各个穆斯林都帶有顯著的本国民族意識和伊斯兰的教派﹐構成內部意見分歧。例如﹐中亞穆斯林中土耳其族佔大多数﹐東歐穆斯林中主要是波斯尼亞穆斯林﹐中東阿拉伯人中埃及人有一多半﹐最明顯的民族特色表現在各自的清真寺中。 每座清真寺﹐除了礼拜和斋月外﹐许多其他活动和习俗﹐如同同鄉會﹐各寺以大多数人的文化和利益为主導﹐引起其他佔少数人口的穆斯林不滿﹐或不積極參加社會活动。 奧地利政府的许多法律遭到穆斯林社区不同的理解和反應﹐有些地方的伊玛目表示讚同﹐有些清真寺的阿訇表示反对﹐例如移植人体器官問題﹐就有两大派別的觀點。奧地利社會各種党派和团体对穆斯林也各有不同態度﹐有人歧視﹐有人旁觀﹐也有人千方百計拉攏穆斯林团体﹐例如奧地利共產党和奧地利人民党都是主动向穆斯林表示友好的政党﹐希望得到穆斯林的支持。這两个党在去年斋月期間﹐曾多次派代表到各清真寺表示慰問﹐並且举行穆斯林开斋招待宴會。

在美国2001年發生的“9-11事件之后﹐奧地利政府对国內的穆斯林社會努力穩住国內的和平局面﹐政府一再重申两點立場﹕第一支持以美国領導的国際反恐運动﹐第二堅持認为﹐伊斯兰是一个和平與寬容的宗教﹐絕不同意把反恐與伊斯兰信仰聯繫在一起。 奧地利外交部長本尼塔‧費勒羅-瓦爾德納聲明說﹐伊斯兰是和平與寬容的宗教﹐與恐怖主義沒有任何關係。他的政府主張﹐不同文化和国家應當展开对話﹐友好合作﹐交流觀點﹐消除分歧﹐維護世界和平。

我作证:除真主外,绝无真正应受崇拜者,穆罕默德是真主的使者谁愿信就让他信吧!谁不愿信就让他不信吧!”[古兰经18:29] 【古兰經】說﹕以物配主者當中如果有人求你保护﹐你應當保护他﹐直到他聽到真主的語言﹐然后把他送到安全的地方。”(96)

Go to the Top