ഇഹലോകം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇഹലോകം
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74278
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
今世
282 KB
: 今世.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

穆斯林们啊!我嘱托你们与我自身当敬畏真主;清高的真主说:【信道的人们啊!你们当真实地敬畏真主,你们只有成为顺主的人才能去世。】[①]

今世是考验和提升的场所,因为她是后世的栽种场,今天人们在其中的耕耘,就是为了明天的收获。正如清高、伟大的真主所说:【他曾创造了死生,以便他考验你们谁的作为是最优美的。他是万能的,是至赦的。】[②]

今世就像干草一样要消失和毁坏;当时清高、伟大的真主说:【凡在大地上的,都要毁灭;惟有你的主的本体,具有尊严与大德,将永恒存在。】[③]

今世的生活比起后世的生活来说,只是一种暂时的享受。清高、伟大的真主说【真主使他所意欲者享受宽裕的给养或窘迫的给养,他们因今世的生活而欢喜,然而今世的生活比起后世的生活来说,只是一种(暂时)的享受。】[④]

穆斯涛莱德·本·希达迪(愿真主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“今世比起后世来说,就像你们的一个人把他的手放到海里,然后让他看看它带回了什么。[⑤]

在伊本麦斯欧德(愿真主喜悦他俩)传述的《圣训》中:主的使者(愿主赐福之)侧卧在地面上,有人对他说:“愿真主保佑你,我们给你找点东西你躺在上面好吗?”

他(愿主赐福之)说:“今世对于我来说又有什么呢?就像是在树下乘凉的椅子,然后弃它而去。[⑥]

今 世并非长久居所,它只是行人的客栈而已,自从仆人的到来,住在这个居所里,他在今世中就像去他的主那里的一个旅行者,他旅行的长短就是为他所规定的寿数, 寿数就是人类旅行的期限。日日夜夜成为他旅行中的每个站口,每昼夜都是一个站口,他经过了一个又一个站口,直到他的旅行结束。理智者就是把每一个旅程当作 一个目标,尽力地顺利、平安而又有所收获地通过它;当这一个旅程结束后,他又把另一旅程当作目标。

这就是今世的真实面目,它隐藏了它的诱惑和灾难,艾布塞尔德·艾勒胡德里(愿真主喜悦他)的传述,真主的使者(愿主赐福之)说:“今世确是甜美的、翠绿的。即:甜美可口的,翠绿可观的;任何一件事情,如果它好吃、好看,那么它一定诱惑人类;今世就是如此,它好吃、好看,然后主的使者(愿主赐福之)又说:“真主让你们继承大地,然后他观看你们怎样工作。”[⑦]你们是选择了今世还是后世?

《古兰经》把今世描述得像花一样,因它的美丽光彩耀人,令许多人心醉,又以它的美迷惑了许多人的心,但它就像昙花一现般,化为乌有;俗世的浮华虚荣只是过眼烟云,就像它根本不存在一样……。这就是今世的例子,一朵使人神魂颠倒、虚假的昙花,它欺骗和诱惑了世人,如果人们的心倾向于它,时刻牵挂着它,玩物丧志,而它的美丽将会凋谢的;今世的享受只是一种欺骗,因为在真主至诚至实的言辞中已经说明:你为他们打一个比喻:今世的生活,犹如我从云中降下的雨水,植物得雨,就蓬勃生长,既而零落,随风飘散,真主对于万事是全能的。财产和子孙只是今世生活的装饰;常存的善功,在你的主看来,是报酬更好的,是希望更大的。】[⑧]

的确,这种描述揭露了今世在伊斯兰天平中的真实面目;以便人们不要成为它的奴隶,受到它华丽外表的欺骗,影响了他们后世里美好的生活,没有任何一种正确的主张是仆人为了多干非法的事情,或者多聚集一点今世的浮华而出卖自己的信仰。

人们争先恐后地寻求今世的享受,贪婪增加,害怕失去;他们付出了个人的全部时间,强烈地算计着获取;他们失去了拜功,放弃参加集体礼拜,忽视了顺从真主和讽诵《古兰经》,迟迟不愿付出和施舍。

即使在今世的生活方面达到了最高的水平,也比不上后世生活中类似沙子粒的重量,即使在今世中遭受到最大的灾难和伤害,在后世的恩典面前也是微不足道的,因为它比不上火狱之中最轻刑罚伤害的程度。

主的使者(愿主赐福之)曾经担忧他的民族受到今世的诱惑,他害怕他们遭受今世的灾难。在两大部正确的圣训集中有:阿鲁·本·奥菲(愿主喜悦他)的传述,当巴林的钱运到麦地那时,主的使者(愿主赐福之)对辅士们说:“你们报喜吧,你们希望容易,指主发誓,我不害怕你们穷,但是我担心你们富裕,就像你们的前人富裕那样,然后你们互相争荣比富,就像他们一样相互争荣比富,然后它毁灭了你们就像它毁灭了他们一样。[⑨]

在《穆斯林圣训集》中,阿布杜拉·本·阿姆鲁(愿真主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“当你们攻克了波斯和罗马,你们将会是什么样的民族呢?”

阿布杜勒哈马尼·本·奥菲说:“我们说的就像真主命令我们的一样。”

主的使者(愿主赐福之)说:“或者不是这样呢?你们互相争荣比富,你们相互嫉妒,相互欺骗,相互恼怒。[⑩]

从这些(圣训)中说明,一旦富裕你们会互相争荣比富,相互嫉妒,导致流血牺牲……。从这些(圣训)中也说明,一旦富裕你们就会沉淀于奢侈的生活之中,忘记了真主和后世,坠落在违背真主的命令和罪恶之中。

哈三·艾勒白苏勒(愿主怜悯他)的传述,他说:“真主慈悯一些民族,把今世的一切委托给他们,他们就把它交给托他们保管的人,然后他们感觉安逸的。”

马里克·本·迪纳尔说:“你对今世忧愁的程度,就是你的心中对后世的重要性所抛弃的程度,你对后世忧愁的程度,也就是你的心中对今世的重要性所抛弃的程度。”《白易哈给收集整理》

喜爱今世的生活已经侵透了部分人的心,今世的花花绿绿引诱着他,他对今世非常感兴趣,并把他的全部精力都用在今世上,他们放弃真主而崇拜今世,他们宁择今世而放弃后世的享受。艾布呼莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“可怜的金、银崇拜者和空腹者,如果他得到了,他就喜爱真主,如果他没有得到,他就恼怒。[11]

另 外一部分人穿上穷人的、下人的衣服,放弃今世生活中美好的享受,他们喜爱隐匿在某个角落,或者是某间茅庵里,妄称是为了专心致志地崇拜真主,选择后世的工 作;然而他们却变成好吃懒做、游手好闲和贪婪于别人的施舍,以及别人为他们提供吃喝等等的病症,他们放弃定居的生活,掺合于罪恶之中,制造迷误。如果今世 的生活和信仰失去了平衡,那么,这个民族就将衰弱,就会使她中止完成带领其他民族的使命。

伊斯兰决不禁止今世生活中美好的事物,更不谴责有意义的事情和吃、喝、以及钱财等等;清高的真主说:【你说:“真主为他的仆人所创造的服饰和佳美的食物,谁能禁止他们去享受呢?”】[12]

这并不是以前他们所理解的:放弃今世的文明建设和有意义的慈善事业,不然,这里是指人们可以在今世的生活中合理地享受真主所赐予的;但不要被今世的享受所欺骗,而使享受超越一切,使人们失去警惕性,疏远他们的信仰和道德。

伊斯兰所谴责的今世生活,是指那充满私欲、娱乐、丧失责任心、义务、放纵自身于非法的事物之中的现世生活;它是拙笨的、不遵法令的生活,是一种忘记真主,忘怀后世的生活。真主想让我们掌管它,然而有一帮愚蠢的人不接受,非要让它掌管他们。

的确,最好的安排就是把信仰和现世的生活、坚忍和贫困、富有和道德互相联系在一起。阿姆鲁·本·阿税(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“洁净的钱财对于清廉的人是多么好呀![13]

艾布呼莱赖(愿主喜悦他)的传述,尊贵的使者(愿主赐福之)曾经向他的养主祈求说:“主啊!求你完善我的信仰吧!它是我事业的保障;求你改善我的今世吧!它是我生活的领域;求你改善我的后世吧!那是我最终的归宿;求你使我活着增加善功吧!求你使我死亡摆脱罪恶吧![14]

的确,把今世和后世的事情分开,就是遗留下来使我们的民族受到轻视,民族的使命停止传播的主要原因;当一些人理解为批判今世,疏忽现世生活的时候,他们就放弃了对今世的文明建设,停止了对今世的改善和发展,放弃了命人行好,止人作恶。清高的真主说:【有人说:“我们的主啊!求你在今世赏赐我们美好的(生活),在后世也赏赐我们美好的(生活),求你保护我们,免受火狱的刑罚吧。”】[15]

今世美好的生活它包括所有今世的需求——健康、宽敞的居所、丰富的给养、有益的知识、清廉的工作、容易的交通、美丽的赞扬;在后世最美好的生活就是远离耸人听闻的恐惧、容易的清算和进入天堂。

圣 门弟子们是了解伊斯兰的楷模和榜样,他们抓住经商和种田的机会,寻求知识,为了主道他们付出了自己的时间、生命和财产;他们之中的富人并不忘形,穷人表现 廉洁。他们是人类之中最不贪婪今世的人们,他们攻克了许多地方,建设了许多城市,建立了许多国家,他们传播了伊斯兰。一部分有很高威望的圣门弟子们都属于 富人,主的使者(愿主赐福之)并没有命令他们抛弃钱财、放弃经商。苏夫亚奴·本·欧耶伊奈说:“你寻求今世的需求而不能改善你,并不属于喜爱今世。”塞尔 德·本·穆晒布说:“不寻找有利于他的信仰、保护他名誉的钱财的人,是没有幸福的;如果他去世了留下钱财,他的后人可以继承它。”[16]

今 世在伊斯兰中的正确意义,是为了完成法律所规定的目的和获得后世盘缠的一种方法、一种媒介。如果今世的生活腐败了,它的败坏可能直接导致信仰的损伤,毋庸 置疑,他的信仰也就跟着衰弱;如果一个人缺少安全感、生活拮据、凶杀不断,不可能相信他说的:“我是穆斯林,我看守住了我的信仰,放弃了今世,不在其中掺 合、不在其中作恶;”因为谁改善了个人现状,而伴随着他的是社会的败坏、各种事物的混乱,现世生活的败坏不会不侵犯他,世界的混乱诋毁他,因为他一直都生 活在其中;谁的个人状况败坏,而伴随着他的是社会的改善,世界万物有条不紊的安排,他没有因为社会的改善而找到快乐,也没有因为社会的安定而受到影响,因 为人都是生活在他自己的世界里。

清高的真主说:【你应当借真主赏赐你的财富而营谋后世的住宅,你不要忘记你在今世的定分;你当以善待人,象真主以善待你一样;你不要在地方上摆弄是非,真主确是不喜爱摆弄是非者的。”】[17]

我忠告你们与我自身当敬畏真主。清高的真主说:【他们只知道今世生活的表面,他们对于后世,却是疏忽的。】[18]

《古兰经》之中讲述了部分民族的状况,他们目光短浅地只看眼前的生活;他们只知道它的表面——它的欲望、游戏场、穿戴、事务、建筑、住宿、贪婪、私欲。而他们不知道它的内在——它的伤害、它的艰难和它的毁灭。

圣妻阿依莎(愿主喜爱她)的传述,主的使者(愿主赐福之)说:“今世是没有居所者的家园,是没有钱财者的宝藏,没有理智者才聚集它俩。[19]

的确这些人居住在大地上,他们并没有获得到他们的世界中,对于他们自身的益处;即使他们聚集、掌管了所有的宝藏,他们的内心还会继续干渴,为了不断地获得物质而像狗一样伸着舌头喘息。

清高的真主说:【假若我意欲,我一定要借那些迹象而提升他,但他依恋尘世,顺从私欲,所以他像狗一样,你喝斥它,它就伸出舌头来。】[20]

真主的仆人们啊!你们当向真主的使者祝福,清高的真主在《古兰经》之中以此命令你们,他说:真主的确怜悯先知,他的天使们的确为他祝福;信士们啊!你们应当为他祝福,应当祝他平安!】[21]

主啊!求您赐福穆罕默德吧!求您赐福穆罕默德的家人吧……

 


[①]《伊姆兰的家属章》第102

[②]《国权章》第2

[③]《至仁主章》第26-27

[④]《雷霆章》第26

[]《提勒秘日圣训集》

[]《布哈里圣训集》

[]《穆斯林圣训集》

[⑧]《山洞章》第45-46

[]《布哈里圣训集》

[]《穆斯林圣训集》

[11]《布哈里圣训集》

[12]《高处章》第32

[13]《布哈里圣训集》

[14]《穆斯林圣训集》

[15]《黄牛章》第201

[16]《泰柏拉尼经注》3/420

[17]《故事章》第77

[18]《罗马章》第7

[19]《艾哈默德圣训集》

[20]《高处章》第176

[21]《同盟军章》第56

Go to the Top