ഇണകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇണകളുടെ അവകാശങ്ങള്‍
ഭാഷ: തുര്‍കിഷ്‌
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-14
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73886
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തുര്‍കിഷ്‌ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Ebû Hureyre'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-  şöyle buyurmuştur:

 "Şayet ben, bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim." (Tirmizi, Ebû Dâvûd, İbn-i Mâce ve İmam Ahmed)

Ümm-ü Seleme'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Hangi kadın, kocası kendisinden râzı olarak vefât ederse, cennete girer.'' (Tirmizî)

Ebû Hureyre'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-  şöyle buyurmuştur: "Erkek, kadınını yatağına çağırır, kadın da gelmeye yanaşmaz, erkek öfkelenmiş olarak sabahlarsa, melekler sabaha kadar kadına lânet ederler.''(Buhari ve Müslim) Ebû Hureyre'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-  şöyle buyurmuştur: "Kadın küskünlükle kocasının yatağından ayrı olarak sabahlarsa, yatağa dönünceye kadar melekler onu lânetler."(Buhari ve Müslim) Ebû Hureyre'den-Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-  şöyle buyurmuştur: "Ey Allah'ın Rasûlü! Hangi kadın daha hayırlıdır?' diye soruldu.Buyurdu ki: "Kocası bakınca onu sürura garkeden, kendisine emredince itaat eden ve nefsinde kocasının hoşuna gitmeyen şeyde ve kocasının malında ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi." ( İmam Ahmed) Ebu Saîd-Allah ondan râzı olsun- anlatıyor: "Safvân b. Muattal'ın hanımı, yanında Safvân da bulunduğu bir sırada Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-'e gelerek: "Ey Allah'ın Rasûlü! Namaz kıldığım zaman kocam beni dövüyor, oruç tuttuğum zaman da orucumu bozduruyor, güneş doğuncaya kadar da sabah namazı kılmıyor!'' dedi.Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-, hanımının bu söyledikleri hakkında Safvân'a sordu. Safvân: "Ey Allah'ın Rasûlü! "Namaz kıldığım zaman dövüyor '' sözüne gelince, ben yasakladi[im halde o (bir rekatte uzun) iki sûre okuyor, dedi. Rasûlullah kadına: "İnsanlara tek sûrenin okunması yeterlidir, '' buyurdu. Safvân devam etti: "Oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor '' sözüne gelince, "Hanımım oruç sürekli tutuyor.Ben gencim, hep sabredemiyorum" dedi. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-: "Bir kadın kocasının izni olmadan (nafile) oruç tutamaz!'' buyurdu. Safvân devamla: "Güneş doğuncaya kadar sabah namazı kılmadığım sözüne gelince, biz (gece çalışan) bir âileyiz, bunu herkes biliyor. (Sabaha yakın yatınca) güneş doğuncaya kadar uyanamıyoruz'' diye açıklama yaptı. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-: "Ey Safvân, uyanınca namazını kıl!" buyurdu." ( Ebu Dâvud )

Go to the Top