പ്രവാചക സ്നേഹം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രവാചക സ്നേഹം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ജമീല്‍ സൈനു
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73741
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Всевышний сказал:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи» — поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный» (Семейство Имрана, аят 31).

Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Не уверует никто из вас, пока не возлюбит меня больше, чем своих отца и сына, и всех остальных людей». (Этот хадис рассказали аль-Бухари и Муслим).

В Посланнике (да благословит его Аллах и приветствует) сочетались благородство характера, смелость и щедрость. Кто видел его, проникался почтением к нему, а кто имел возможность общаться с ним, — испытывал к нему любовь. Он выполнял миссию Аллаха, наставлял свою общину на путь истинный, собирал ее воедино, и вместе со своими сподвижниками покорял сердца единобожием, а различные страны — Джихадом, чтобы люди были освобождены от поклонения рабам Божьим и стали бы поклоняться Господу рабов Божьих.

Сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) донесли до нас эту религию без ереси и извращений, во всей ее полноте. Она не нуждается ни в дополнениях, ни в изъятиях, о чем сказал Всевышний:

«Сегодня я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией...» (Трапеза, аят 3).

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Поистине, я прислан, чтобы завершить исправление нравов». (Этот хадис подтвердил аль-Хаким, и с ним согласен аз-Захаби).

Таковы черты характера нашего Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Подражайте ему, чтобы быть искренне любящими его. Ведь Всевышний сказал:

«Был для вас в Посланнике хороший пример...» (Сонмы, аят 21).

Знайте же, что искренняя любовь к Аллаху и Его посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) предписывает жить согласно Корану и достоверным хадисам Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), руководствуясь ими при принятии решений, соблюдая единобожие, к которому они призывают, и не отдавая предпочтения каким-либо иным нормам или словам. Всевышний сказал:

«О вы, которые уверовали! Не устремляйтесь вперед пред Аллахом и Его посланником и бойтесь Аллаха, — ведь Аллах — Слышащий, Знающий» (Комнаты, аят 1).

К проявлениям любви к Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) относятся:

— приверженность идее единобожия, к которому он призывал, и следование этой идее на практике,

— любовь к тем, кто проповедует единобожие, и недопущение оскорбительных прозвищ в их адрес, таких как ваххабит или фундаменталист.

О Аллах! Облагодетельствуй нас любовью к нему, следованием за ним, его заступничеством в день суда и подражанием его характеру!

Из книги Мухаммада Джамиль Зину  "НАСТАВЛЕНИЯ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА"

Go to the Top