ഗുണകാംക്ഷ

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഗുണകാംക്ഷ
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാമിലെ ഗുണകാംക്ഷ എന്താണെന്നും അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമാകാനുള്ള നിബന്ധനകളും വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-13
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73725
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Я хотел бы здесь отдельно упомянуть совет, хотя он содержится во всём, что было сказано ранее. Более того, под советом имеется в виду величайшая составляющая призыва, если не весь призыв к Аллаху.

Однако здесь хотелось бы указать на этику советования как на одно из проявлений мудрости в призыве, и, особенно, если мы хотим, чтобы оно не стало причиной дискредитации и позора.

Это видно из того, что нам оставил аль-Хафиз ибн аль-Кайим, да смилуется над ним Аллах: «Советование — это благодеяние по отношению к тому, кому ты советуешь из жалости, сострадания к нему и переживая за него. А посему оно является чистым благодеянием из жалости и доброты душевной, которое совершается ради Лика Аллаха, ради того, чтобы вызвать Его удовлетворение, помочь Его созданиям...»

Оно представляет собой призыв к исправлению, в котором Аллаху должна быть явлена искренность, щадя чувства того, кому советуют так, как об этом говорилось в связи с предыдущими признаками, чтобы советование не превратилось в противостояние, спор, зло, конфликт.

То, что нужно быть весьма деликатным в этом деле, подтверждается тем, что напоминание человеку того, что ему неприятно, относится к разряду запрещаемого. Одного праведного предшественника спросили: «Хотелось бы тебе, чтобы кто-то сказал тебе о твоих недостатках?» И он ответил: «Если этим он хочет причинить мне боль, то нет».

Едва ли что-нибудь другое , кроме намерения, мотива, стремления скрыть уязвимость другого, отделяет друг от друга совет и желание пристыдить. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил господину поносить свою рабыню (т.е. упрекать её за грехи). Так он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если рабыня прелюбодействовала и её прелюбодеяние стало очевидным, то пусть он накажет её плетьми, но не поносит...».

Аль-Фудайль в этой связи говорит: «Верующий прикрывает и советует, а распутный порочит и поносит». На этот счёт также говаривали: «Кто посоветовал что-либо своему брату на людях —опозорил его».

Это связано с тем, что искренне советующий не преследует цель разнести по белу свету пороки того, кому он советует. Его цель - исправить плохой поступок и спасти своего брата от его последствий.

И до чего же большая разница между тем, кто стремится дать совет, и тем, кто стремится опозорить —  их не спутаешь!

И как сказала об этом Умм ад-Дарда: «Кто увещевал своего брата скрыто от других, тот украсил его, а кто увещевал его на людях, тот опозорил его».

പരിഭാഷകള് ( 1 )
Go to the Top