ka londoo soto diinoo kono a la fisamanteeyaa

siifaa lu konokonofeŋo lu la karoo la walaa baa lu
Go to the Top