අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි?

ප(f)ත්වා Card Assembly
මාතෘකාව: අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි?
භාෂාව: සිංහල
ඉප්(f)තා: මුහම්මද් සාලිහ් අල්-මුන්ජිද්
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
ප්‍රකාශකයා: www.islamqa.info ඉස්ලාම් ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු වෙබ් අඩවිය
කෙටි විස්තර: දුආවක් අල්ලාහ් වෙත ට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට ද පිළිතුරු දෙනු ලැබීමට ද බාධා වන යම් කරුණු තිබේ නම්, ඒවා ප්රටථමයෙන් දුආ කරන්නාගෙන් මෙන්ම තමන් කරන දුආ වෙන් ඉවත් කළ යුතුය. පහත සඳහන් කොන්දේසි සියල්ල සම්පූර්ණ වීමෙන්, කෙනෙකු කරන දුආ පිළිගැනීමක් වනු ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2014-10-18
Short Link: http://IslamHouse.com/733751
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි
417.9 KB
Open: අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි.pdf
2.
අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි
2.8 MB
Open: අපගේ දුආවන් ට අල්ලාහ්ගෙන් පිළිතුරු නොලැබෙන්නේ ඇයි.doc
Go to the Top