सुकर्मतर्फ अाव्हान गर्नु र कुकर्मबाट मनाही गर्नुको श्रेष्ठता

विषयानुसार वर्गीकरण सामर्गीको विवरण,
Go to the Top