ಈಸಾ(ಅ)ರವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಈಸಾ(ಅ)ರವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಪುಟವು ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ 25 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/731722
Go to the Top