ಇತಿಹಾಸ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಇತಿಹಾಸ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಕಡತವು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆ
ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ ಚರಿತ್ರೆ
ಯೇಸುವಿನ [ಈಸಾ(ಅ)ರವರ] ಚರಿತ್ರೆ
ಸಹಾಬಾಗಳ ಚರಿತ್ರೆ
ವರದಿಗಾರರ ಚರಿತ್ರೆ
ದೇಶ, ಪಟ್ಟಣ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಚರಿತ್ರೆ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/731393
Go to the Top