විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද?
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: මුස්ලිම්වරයෙකුගේ ජීවිතය අල්ලාහ් සලාහ් මගින් අලංකාර කරයි. මෙවැනි සාමාන්යග ක්රි්යාව මාර්ග යෙන්, සීමා විරහිත පින් උපයන්න ට හැකි වනු ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2014-10-02
Short Link: http://IslamHouse.com/731159
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද
512.6 KB
Open: විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද.pdf
2.
විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද
2.9 MB
Open: විශ්වාසීන්ගේ ආත්මය ට නැමදීමෙන් යහපතක් සිදුවන්නේ කෙසේද.doc
Go to the Top