ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷಿವಚನ

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿರಿ ( 1 )
Go to the Top