ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಾಗ ಹೇಳುವ ದಿಕ್ರ್ ಗಳು

Go to the Top