ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗ ಹೇಳುವ ದಿಕ್ರ್ ಗಳು

Go to the Top