ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾರಾಯಣ ಪಠ್ಯಗಳು (ಮುತೂನು ತ್ತಜ್ವೀದಿ ವಲ್ ಕಿರಾಆತ್)

ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿರಿ ( 15 )
Go to the Top