ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀ ಅಅನೂನ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀ ಅಅನೂನ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಬ್ದುಲ್ ಅಲೀ ಇಬ್ನ್ ತಾಹಿರ್ ಅಅನೂನ್. ಇವರು 1947ರಲ್ಲಿ ಮೊರೊಕ್ಕೋದ ಫಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಇವರು ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಇಜಾಝಃ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಜ್ವೀದ್ ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಳಗಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729394
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top