ผู้ใดเป็นสาเหตุของการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ เขาเองก็จะได้รับผลบุญนั้นเช่นเดียวกัน

บทความ การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: ผู้ใดเป็นสาเหตุของการใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮฺ เขาเองก็จะได้รับผลบุญนั้นเช่นเดียวกัน
ภาษา: ตุรกิช
วันที่เพิ่ม: 2008-01-09
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/72897
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: ตุรกิช - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - บอสเนีย
คำอธิบายโดยละเอียด

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”  

Resûlullah (s.a.s.) (yine) şöyle buyurdular:

Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

“Göklerin ve yerin yaratılışından bu yana kimi gördünüz ki, infak etti de, onun mülkünden bir şey eksiltti. Arşı da suyun üze­rindedir. Öbür elinde de terazi vardır. Dilediğini yükseltir, dilediğini düşürür.”

v Buhârî’nin (5352) bir lafzı ise şöyledir:

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: (Ey Âdemoğlu) infak et, sana da infak edilsin.”

v Buhârî’nin (7496) bir başka lafzı ise şöyledir:

Allah Azze ve Celle buyurdular ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”

v Müslim’in (993) Züheyr bin Harb ve Muhammed bin Abdullah bin Nümeyr rivayetiyle gelen bir lafzı ise şöyledir:

Bize Süfyan bin Uyeyne, Ebû’z-Zinâd ve A’rac ve Ebû Hüreyre’den naklederek bize anlattı ki, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdular:

Allah Azze ve Celle buyurdu ki: (Ey Âdemoğlu) infak et, sana da infak edilsin.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir. Gece gündüz infak etmesi, onun mülkünden bir şey eksiltmez.

v Müslim’in (37/993) gelen bir başka lafzı ise şöyledir:

Allah Azze ve Celle bana dedi ki: İnfak et, sana da infak edilsin.”

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

Allah’ın eli doludur, infak ondan bir şey eksiltmez. O, gece gündüz cömerttir. Gece gündüz infak etmesi, onun mülkünden bir şey eksiltmez.

Resûlullah (s.a.s.) devamla şöyle buyurdu:

Arşı da suyun üze­rindedir. Öbür elinde de kabz vardır. Dilediğini yükseltir, dilediğini düşürür.”

İlim ehli şöyle demiştir: “Yüce Allah’ın eli o kadar doludur ki, infak ondan hiçbir şey eksiltmez. Bu hadis, Yüce Allah’ın sıfatlarıyla ilgili bir hadis olup, bu sıfatı hiçbir tevil (yorum) ve benzetme yap­madan alır, öylece okuruz ve öylece iman ederiz. Yüce Allah’ı her türlü mahluktan tenzih ederiz.”

İmam Mazirî (rh.a.) şöyle demiştir: “Allah Resûlü (s.a.s.) halka anlayacakları bir dille konuşmuştur. Böylece hadiste yer alan haberleri onlara söylemeyi kast etmiştir. O da Allahu Teâlâ’nın infakının O’nun mülkünden hiçbir şeyi eksiltmediği ve fakirlik korkusuyla cimriliğe yönelmeyeceği; O’nun bu tür noksanlıklardan uzak olduğu gerçeğidir.” (İmam Mazirî’den muhtasar olarak) Allah (c.c.) en iyi bilendir.

Go to the Top