දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස් කළ හැකි වේ

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස් කළ හැකි වේ
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 1 මුස්ලිම්වරු ඉස්ලාමීය විශ්වාසය සහ අති උතුම් අල්ලාහ් වෙත දෑත් ඔසවා කරන දුආ ප්රවර්ථනාවන් යන දෙක තම ප්රශශ්න වලට විසදුම් දෙන, තමන් සතු බලවත් ආයුධ බව සලකති.
2.දුආ කිරීමෙන් පසු කිසිදු උත්සහයක් නොකර පැත්තකට වී සිටින කෙනෙක් අල්ලාහ්ගේ අසීමිත කරුණාව විහිළුවට භාජනය කරන කෙනෙක් බව සැලකේ.
එකතු කළ දිනය: 2014-08-06
Short Link: http://IslamHouse.com/722201
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස් කළ හැකි වේ
379.8 KB
Open: දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස්  කළ හැකි වේ.pdf
2.
දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස් කළ හැකි වේ
3.2 MB
Open: දුආ මගින් කෙනෙකුගේ ඉරණම වෙනස්  කළ හැකි වේ.doc
Go to the Top