മുസ്ലീം കുടു:ബം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മുസ്ലീം കുടു:ബം-ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബൂആദം അബ്ദുല്‍ മാലിക് അല്‍ഫറന്‍സി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: കുടു:ബ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിവരിക്കുകയും സന്തുഷ്ടമായ കുടു:ബ ജീവിതത്തിനുള്ള മാ‍ര്‍ഗ്ഗരേഖ മുന്നോട്ടു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-02
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70800
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 30 )
1.
L'ornement précieux : Cours 1 : La valeur du mariage/Incitation au mariage/La valeur de l'épouse et son rôle/Le mariage est une adoration…
17.8 MB
: L'ornement précieux : Cours 1 : La valeur du mariage/Incitation au mariage/La valeur de l'épouse et son rôle/Le mariage est une adoration….mp3
2.
L'ornement précieux : Cours 2 : Les questions que peuvent se poser les futurs époux/Définition de l'amour en Islam/Mise en garde contre l'amour illicite/Le récit de Moussa et du vieil homme…
16.2 MB
: L'ornement précieux : Cours 2 : Les questions que peuvent se poser les futurs époux/Définition de l'amour en Islam/Mise en garde contre l'amour illicite/Le récit de Moussa et du vieil homme….mp3
3.
L'ornement précieux : Cours 3 : Ce qu'il faut faire avant de se marier/Comment choisir sa future épouse/La concordance concernant le mariage…
19 MB
: L'ornement précieux : Cours 3 : Ce qu'il faut faire avant de se marier/Comment choisir sa future épouse/La concordance concernant le mariage….mp3
4.
L'ornement précieux : Cours 4 : Les règles du mariage/Les conditions de l'acte et ses piliers/Explication des deux conditions : l'autorisation du tuteur et l'accord de la future mariée…
20 MB
: L'ornement précieux : Cours 4 : Les règles du mariage/Les conditions de l'acte et ses piliers/Explication des deux conditions : l'autorisation du tuteur et l'accord de la future mariée….mp3
5.
L'ornement précieux : Cours 5 : Avec qui nous ne devons pas nous marier/Comment ne pas se fier aux apparences/Conseils aux tuteurs/Le statut du planning familial en islam…
14.6 MB
: L'ornement précieux : Cours 5 : Avec qui nous ne devons pas nous marier/Comment ne pas se fier aux apparences/Conseils aux tuteurs/Le statut du planning familial en islam….mp3
6.
L'ornement précieux : Cours 6 : Les méfaits des mariages forcés/Les règles de la dot/Le mérite de la dot modeste…
15 MB
: L'ornement précieux : Cours 6 : Les méfaits des mariages forcés/Les règles de la dot/Le mérite de la dot modeste….mp3
7.
L'ornement précieux : Cours 7 : Les règles concernant l'acte du mariage et tout ce qui lui est lié…
10.5 MB
: L'ornement précieux : Cours 7 : Les règles concernant l'acte du mariage et tout ce qui lui est lié….mp3
8.
L'ornement précieux : Cours 8 : Suite des règles de la dot/Explication des deux dernières conditions du mariage/Mention de l'innovation dite « la Fatiha »/Le mérite du discours prononcé pendant les nobles occasions (khoutbatoul-hajah)
18.4 MB
: L'ornement précieux : Cours 8 : Suite des règles de la dot/Explication des deux dernières conditions du mariage/Mention de l'innovation dite « la Fatiha »/Le mérite du discours prononcé pendant les nobles occasions (khoutbatoul-hajah).mp3
9.
L'ornement précieux :Cours 9 : Les différentes conditions du mariage/ Le statut juridique du mariage avec une juive ou une chrétienne/ Les règles de l’annonce du mariage et l’interdiction d’utiliser les instruments de musique/ de noces…
17.4 MB
: L'ornement précieux :Cours 9 : Les différentes conditions du mariage/ Le statut juridique du mariage avec une juive ou une chrétienne/ Les règles de l’annonce du mariage et l’interdiction d’utiliser les instruments de musique/  de noces….mp3
10.
L'ornement précieux :Cours 10 : Le statut juridique du mariage avec l’intention de divorcer/ Explication des invocations durant le mariage et le repas de noces/ Les invocations interdites/ Se faire beau chez l’homme et la femme…
15.3 MB
: L'ornement précieux :Cours 10 : Le statut juridique du mariage avec l’intention de divorcer/ Explication des invocations durant le mariage et le repas de noces/ Les invocations interdites/ Se faire beau chez l’homme et la femme….mp3
11.
L'ornement précieux :Cours 11 : La beauté : parole d’ibn Al-Qayim à ce sujet/ La beauté d’Allah/ La beauté intérieure/ La beauté extérieure…
15.1 MB
: L'ornement précieux :Cours 11 : La beauté : parole d’ibn Al-Qayim à ce sujet/ La beauté d’Allah/ La beauté intérieure/ La beauté extérieure….mp3
12.
L'ornement précieux :Cours 12 : Les défauts qui permettent de choisir entre le mariage et le divorce/ Le mariage interdit : Achighâr et Almouhalil/ les actes recommandés avant la nuit de noces…
16.5 MB
: L'ornement précieux :Cours 12 : Les défauts qui permettent de choisir entre le mariage et le divorce/ Le mariage interdit : Achighâr et Almouhalil/ les actes recommandés avant la nuit de noces….mp3
13.
L'ornement précieux :Cours 13 : Tout ce qui concerne les rapports sexuels entre l’homme et la femme : ce qui est autorisé et ce qui est interdit…
15.5 MB
: L'ornement précieux :Cours 13 : Tout ce qui concerne les rapports sexuels entre l’homme et la femme : ce qui est autorisé et ce qui est interdit….mp3
14.
L'ornement précieux : Cours 14 : Les préliminaires durant le rapport sexuel dans la sunna/ Points portant sur l’acte sexuel/ Le statut juridique du ‘azl (éjaculation hors vagin)/ La purification après l’acte sexuel…
15.2 MB
: L'ornement précieux : Cours 14 : Les préliminaires durant le rapport sexuel dans la sunna/ Points portant sur l’acte sexuel/ Le statut juridique du ‘azl (éjaculation hors vagin)/ La purification après l’acte sexuel….mp3
15.
L'ornement précieux : Cours 15 : Les droits des époux/ premièrement : le droit de l’époux…
12.7 MB
: L'ornement précieux : Cours 15 : Les droits des époux/ premièrement : le droit de l’époux….mp3
16.
L'ornement précieux : Cours 16 : Suite des droits de l’époux/ L’épouse doit préserver les biens et l’honneur de son mari/ Comment doit rendre l’épouse service à son mari/ Exemples d’épouses de compagnons…
17.7 MB
: L'ornement précieux : Cours 16 : Suite des droits de l’époux/ L’épouse doit préserver les biens et l’honneur de son mari/ Comment doit rendre l’épouse service à son mari/ Exemples d’épouses de compagnons….mp3
17.
L'ornement précieux : Cours 17 : Droit de l’épouse/ Sa grande importance/ L’époux doit apprendre les enseignements de l’islam à son épouse/ La meilleure pédagogie/ Le droit de la subsistance : L’habillement, nourriture, subvenir à ses besoi
17.3 MB
: L'ornement précieux : Cours 17 : Droit de l’épouse/ Sa grande importance/ L’époux doit apprendre les enseignements de l’islam à son épouse/ La meilleure pédagogie/ Le droit de la subsistance : L’habillement, nourriture, subvenir à ses besoi.mp3
18.
L'ornement précieux : Cours 18 : Suite des droits de l’épouse/ Ce qu’on entend par nourriture et l’habillement, le logement/ Exhortations et dissuasions tirées des hadiths prophétiques au sujet du devoir du mari de subvenir aux besoins de sa fem
15.5 MB
: L'ornement précieux : Cours 18 : Suite des droits de l’épouse/ Ce qu’on entend par nourriture et l’habillement, le logement/ Exhortations et dissuasions tirées des hadiths prophétiques au sujet du devoir du mari de subvenir aux besoins de sa fem.mp3
19.
L'ornement précieux : Cours 19 : Le devoir de vivre en harmonie/ L’intention et les actes : l’interpellation, la demande, le dialogue, le désaccord conjugal et la discorde/ L’importance du bon comportement/ Exemples de la Sounna prophétique…
20.3 MB
: L'ornement précieux : Cours 19 : Le devoir de vivre en harmonie/ L’intention et les actes : l’interpellation, la demande, le dialogue, le désaccord conjugal et la discorde/ L’importance du bon comportement/ Exemples de la Sounna prophétique….mp3
20.
L'ornement précieux : Cours 20 : Les erreurs des époux : le mauvais comportement envers leurs parents respectifs/ Les moyens de préserver les liens de parenté/ Mise en garde de la suspicion au sein du couple/ Mise en garde du manque d’attention (exi
18.1 MB
: L'ornement précieux : Cours 20 : Les erreurs des époux : le mauvais comportement envers leurs parents respectifs/ Les moyens de préserver les liens de parenté/ Mise en garde de la suspicion au sein du couple/ Mise en garde du manque d’attention (exi.mp3
21.
L'ornement précieux : Cours 21 : Les erreurs commises par les époux/Dépenser l’argent de sa femme impunément/Décourager son épouse/Le mauvais comportement/Heurter les bienséances du rapport sexuel/Divulguer ses secrets les plus intimes...
21.4 MB
: L'ornement précieux : Cours 21 : Les erreurs commises par les époux/Dépenser l’argent de sa femme impunément/Décourager son épouse/Le mauvais comportement/Heurter les bienséances du rapport sexuel/Divulguer ses secrets les plus intimes....mp3
22.
L'ornement précieux : Cours 22 : Manquer au devoir d’équité entre ses femmes/Manque d’assouvissement de ses envies/Moyens par lesquels on assouvit complètement ses envies avec son épouse/Les erreurs des épouses : exagérer en demandant toujours.
16.8 MB
: L'ornement précieux : Cours 22 : Manquer au devoir d’équité entre ses femmes/Manque d’assouvissement de ses envies/Moyens par lesquels on assouvit complètement ses envies avec son épouse/Les erreurs des épouses : exagérer en demandant toujours..mp3
23.
L'ornement précieux : Cours 23 : Les droits de l’enfant/Avant sa naissance, opter pour la meilleure mère, invoquer Allah avant le rapport, choisir un beau prénom…/Dix règles pour bien nommer son enfant…
19.2 MB
: L'ornement précieux : Cours 23 : Les droits de l’enfant/Avant sa naissance, opter pour la meilleure mère, invoquer Allah avant le rapport, choisir un beau prénom…/Dix règles pour bien nommer son enfant….mp3
24.
L'ornement précieux : Cours 24 : Résumé du livre de Cheikh Bakr Abou Zayd intitulé "Tasmiyatoul-Mawloud" (Comment nommer le nouveau-né)/Les prénoms interdits, recommandés et permis...
16.4 MB
: L'ornement précieux : Cours 24 : Résumé du livre de Cheikh Bakr Abou Zayd intitulé "Tasmiyatoul-Mawloud" (Comment nommer le nouveau-né)/Les prénoms interdits, recommandés et permis....mp3
25.
L'ornement précieux : Cours 25 : Après la naissance de l’enfant : Le statut de l’adhan dans l’oreille droite/Le tahnik (frotter une datte sur son palais)/Immoler une bête à cette occasion : son statut, ses règles et ses bienfaits…
18.1 MB
: L'ornement précieux : Cours 25 : Après la naissance de l’enfant : Le statut de l’adhan dans l’oreille droite/Le tahnik (frotter une datte sur son palais)/Immoler une bête à cette occasion : son statut, ses règles et ses bienfaits….mp3
26.
L'ornement précieux : Cours 26 : Suite du cours 25/Raser les cheveux du nouveau-né/Les règles de la circoncision/Les enfants sont une épreuve…
12.9 MB
: L'ornement précieux : Cours 26 : Suite du cours 25/Raser les cheveux du nouveau-né/Les règles de la circoncision/Les enfants sont une épreuve….mp3
27.
L'ornement précieux : Cours 27 : Comment éduquer ses enfants/L’éducation spirituelle/L’importance de la croyance et la prière…
13.3 MB
: L'ornement précieux : Cours 27 : Comment éduquer ses enfants/L’éducation spirituelle/L’importance de la croyance et la prière….mp3
28.
L'ornement précieux : Cours 28 : Apprendre aux enfants le bon comportement/Leur enseigner le droit de la mère/Leur enseigner la sincérité et la véracité/Leur enseigner la loyauté, la bonne parole, l’alliance et le désaveu/ Ne pas imiter les non-
17.1 MB
: L'ornement précieux : Cours 28 : Apprendre aux enfants le bon comportement/Leur enseigner le droit de la mère/Leur enseigner la sincérité et la véracité/Leur enseigner la loyauté, la bonne parole, l’alliance et le désaveu/ Ne pas imiter les non-.mp3
29.
L'ornement précieux : Cours 29 : L’équité (concrète et abstraite) entre les enfants/L’affection (explication de hadiths relatifs à ce sujet)/La punition comme moyen d’éduquer, ses conditions…
15 MB
: L'ornement précieux : Cours 29 : L’équité (concrète et abstraite) entre les enfants/L’affection (explication de hadiths relatifs à ce sujet)/La punition comme moyen d’éduquer, ses conditions….mp3
30.
L'ornement précieux : Cours 30 : Les moyens les plus utiles dans l’éducation : l’invocation et le bon exemple/Le droit des liens de parenté/L’obligation et le mérite de consolider les liens de parenté/Le châtiment de celui qui défait ses lien
15.5 MB
: L'ornement précieux : Cours 30 : Les moyens les plus utiles dans l’éducation : l’invocation et le bon exemple/Le droit des liens de parenté/L’obligation et le mérite de consolider les liens de parenté/Le châtiment de celui qui défait ses lien.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

 Contenu des cours de la série

L’ornement précieux

 

Cours 1 : La valeur du mariage/Incitation au mariage/La valeur de l'épouse et son rôle/Le mariage est une adoration…

 

Cours 2 : Les questions que peuvent se poser les futurs époux/Définition de l'amour en Islam/Mise en garde contre l'amour illicite/Le récit de Moussa et du vieil homme…

 

Cours 3 : Ce qu'il faut faire avant de se marier/Comment choisir sa future épouse/La concordance concernant le mariage…

 

Cours 4 : Les règles du mariage/Les conditions de l'acte et ses piliers/Explication des deux conditions : l'autorisation du tuteur et l'accord de la future mariée…

 

Cours 5 : Avec qui nous ne devons pas nous marier/Comment ne pas se fier aux apparences/Conseils aux tuteurs/Le statut du planning familial en islam…

 

Cours 6 : Les méfaits des mariages forcés/Les règles de la dot/Le mérite de la dot modeste…

 

Cours 7 : Les règles concernant l'acte du mariage et tout ce qui lui est lié…

 

Cours 8 : Suite des règles de la dot/Explication des deux dernières conditions du mariage/Mention de l'innovation dite « la Fatiha »/Le mérite du discours prononcé pendant les nobles occasions (khoutbatoul-hajah)…

 

Cours 9 : Les différentes conditions du mariage/ Le statut juridique du mariage avec une juive ou une chrétienne/ Les règles de l’annonce du mariage et l’interdiction d’utiliser les instruments de musique/ Les règles du repas de noces…

 

Cours 10 : Le statut juridique du mariage avec l’intention de divorcer/ Explication des invocations durant le mariage et le repas de noces/ Les invocations interdites/ Se faire beau chez l’homme et la femme…

 

Cours 11 : La beauté : parole d’ibn Al-Qayim à ce sujet/ La beauté d’Allah/ La beauté intérieure/ La beauté extérieure…

 

Cours 12 : Les défauts qui permettent de choisir entre le mariage et le divorce/ Le mariage interdit : Achighâr et Almouhalil/ les actes recommandés avant la nuit de noces…

 

Cours 13 : Tout ce qui concerne les rapports sexuels entre l’homme et la femme : ce qui est autorisé et ce qui est interdit…

 

Cours 14 : Les préliminaires durant le rapport sexuel dans la sunna/ Points portant sur l’acte sexuel/ Le statut juridique du ‘azl (éjaculation hors vagin)/ La purification après l’acte sexuel…

 

Cours 15 : Les droits des époux/ premièrement : le droit de l’époux…

 

Cours 16 : Suite des droits de l’époux/ L’épouse doit préserver les biens et l’honneur de son mari/ Comment doit rendre l’épouse service à son mari/ Exemples d’épouses de compagnons…

Cours 17 : Droit de l’épouse/ Sa grande importance/ L’époux doit apprendre les enseignements de l’islam à son épouse/ La meilleure pédagogie/ Le droit de la subsistance : L’habillement, nourriture, subvenir à ses besoins…

 

Cours 18 : Suite des droits de l’épouse/ Ce qu’on entend par nourriture et l’habillement, le logement/ Exhortations et dissuasions tirées des hadiths prophétiques au sujet du devoir du mari de subvenir aux besoins de sa femme/ L’importance de la bonne intention/ Comment résoudre un problème conjugal…

 

Cours 19 : Le devoir de vivre en harmonie/ L’intention et les actes : l’interpellation, la demande, le dialogue, le désaccord conjugal et la discorde/ L’importance du bon comportement/ Exemples de la Sounna prophétique…

 

Cours 20 : Les erreurs des époux : le mauvais comportement envers leurs parents respectifs/ Les moyens de préserver les liens de parenté/ Mise en garde de la suspicion au sein du couple/ Mise en garde du manque d’attention (exigence)…   

 

Cours 21 : Les erreurs commises par les époux/Dépenser l’argent de sa femme impunément/Décourager son épouse/Le mauvais comportement/Heurter les bienséances du rapport sexuel/Divulguer ses secrets les plus intimes/La punition sans excuse valable/Les remèdes aux révoltes de l’épouse…

 

Cours 22 : Manquer au devoir d’équité entre ses femmes/Manque d’assouvissement de ses envies/Moyens par lesquels on assouvit complètement ses envies avec son épouse/Les erreurs des épouses : exagérer en demandant toujours la perfection/Rappel de ses bienfaits en continu auprès du mari/L’excès de demandes qui fatigue l’époux/La jalousie extrême/Ne pas porter d’attention aux sentiments et aux émotions de l’époux…  

 

Cours 23 : Les droits de l’enfant/Avant sa naissance, opter pour la meilleure mère, invoquer Allah avant le rapport, choisir un beau prénom…/Dix règles pour bien nommer son enfant…

 

Cours 24 : Résumé du livre de Cheikh Bakr Abou Zayd intitulé "Tasmiyatoul-Mawloud" (Comment nommer le nouveau-né)/Les prénoms interdits, recommandés et permis...

 

Cours 25 : Après la naissance de l’enfant : Le statut de l’adhan dans l’oreille droite/Le tahnik (frotter une datte sur son palais)/Immoler une bête à cette occasion : son statut, ses règles et ses bienfaits…

  

Cours 26 : Suite du cours 25/Raser les cheveux du nouveau-né/Les règles de la circoncision/Les enfants sont une épreuve…

 

Cours 27 : Comment éduquer ses enfants/L’éducation spirituelle/L’importance de la croyance et la prière…

 

Cours 28 : Apprendre aux enfants le bon comportement/Leur enseigner le droit de la mère/Leur enseigner la sincérité et la véracité/Leur enseigner la loyauté, la bonne parole, l’alliance et le désaveu/ Ne pas imiter les non-musulmans…

 

Cours 29 : L’équité (concrète et abstraite) entre les enfants/L’affection (explication de hadiths relatifs à ce sujet)/La punition comme moyen d’éduquer, ses conditions…

 

Cours 30 : Les moyens les plus utiles dans l’éducation : l’invocation et le bon exemple/Le droit des liens de parenté/L’obligation et le mérite de consolider les liens de parenté/Le châtiment de celui qui défait ses liens de parenté/Le droit des parents des époux/Clôture de la série de l’ornement précieux…

 

 

 

Série exclusive sur votre site :

old.islamhouse.com

 

Qu’Allah récompense tous ceux qui ont participé à cette série ! Qu’Allah pardonne à son auteur ! Qu’Allah fasse qu’on mette en pratique ces enseignements dans notre quotidien, certes il y a bien dans cette série, un rappel pour quiconque a un cœur et prête l’oreille en étant témoin… Louange à Allah le Seigneur des mondes….

 

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 7 )
Go to the Top