ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: “මේ යුගයේ ප්රාමතිහාර්යයන් සිදු නොවන බව මිනිසුන් පවසති. එහෙත් මගේ ජිවිත කථාව එම තර්කය බිඳ දමන බව මට තරයේ කිව හැක.”
එකතු කළ දිනය: 2014-06-24
Short Link: http://IslamHouse.com/707559
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව
499.8 KB
Open: ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව.pdf
2.
ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව
2.8 MB
Open: ඉස්ලාමය කරා මා ගිය අසාමාන්යි ගමන මාක් ස්ප්රියන්ජර්ගේ කථාව.doc
Go to the Top