quran dare aayanu qaranwe ti warc filande kahini aayanu wre kone kata amaziqi qabilah qanne ndi

qurana dare Subject Information
tuyade: quran dare aayanu qaranwe ti warc filande kahini aayanu wre kone kata amaziqi qabilah qanne ndi
fo deppe: quran dare aayanu qaranwe ti warc filande awadai wre kone amaziqi qabilah qanne aayanu wure a rawa wutini ti tuwrant ti na ty gi tuwrant sawra kamma
kafu nde tarixi: 2014-06-21
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/693526
fo kafunto ( 105 )
1.
suratu al an aam
321 KB
Open: suratu al an aam.mp3
2.
suratu al anfal
51.9 MB
Open: suratu al anfal.mp3
3.
suratu ibrahim
30.1 MB
Open: suratu ibrahim.mp3
4.
suratu al hijr
24.3 MB
Open: suratu al hijr.mp3
5.
suratu anahal
23.4 MB
Open: suratu anahal.mp3
6.
suratu al israa
26.4 MB
Open: suratu al israa.mp3
7.
suratu al kahaf
28.5 MB
Open: suratu al kahaf.mp3
8.
suratu marym
10.2 MB
Open: suratu marym.mp3
9.
suratu taha
20.8 MB
Open: suratu taha.mp3
10.
suratu taha
14.5 MB
Open: suratu taha.mp3
11.
suratu al anbiyaa
15.6 MB
Open: suratu al anbiyaa.mp3
12.
suratu al haji
14.4 MB
Open: suratu al haji.mp3
13.
suratu al mu minuna
7 MB
Open: suratu al mu minuna.mp3
14.
suratu annur
6.8 MB
Open: suratu annur.mp3
15.
suratu al furqan
5.6 MB
Open: suratu al furqan.mp3
16.
suratu acoaraa
14.8 MB
Open: suratu acoaraa.mp3
17.
suratu annmul
12.8 MB
Open: suratu annmul.mp3
18.
suratu al qasas
12.8 MB
Open: suratu al qasas.mp3
19.
suratu al ankabut
8.1 MB
Open: suratu al ankabut.mp3
20.
suratu arum
11.4 MB
Open: suratu arum.mp3
21.
suratu luqman
9.9 MB
Open: suratu luqman.mp3
22.
suratu asajdah
9.9 MB
Open: suratu asajdah.mp3
23.
suratu al ahzab
8.5 MB
Open: suratu al ahzab.mp3
24.
suratu saba a
10.5 MB
Open: suratu saba a.mp3
25.
suratu fatir
7.2 MB
Open: suratu fatir.mp3
26.
suratu yasin
10.6 MB
Open: suratu yasin.mp3
27.
suratu asafat
9.4 MB
Open: suratu asafat.mp3
28.
suratu soaad
11.5 MB
Open: suratu soaad.mp3
29.
suratu azumar
7.8 MB
Open: suratu azumar.mp3
30.
suratu gafir
6.6 MB
Open: suratu gafir.mp3
31.
suratu fusilat
4.5 MB
Open: suratu fusilat.mp3
32.
suratu acura
3.3 MB
Open: suratu acura.mp3
33.
suratu azuxruf
10.9 MB
Open: suratu azuxruf.mp3
34.
suratu aduxan
7.2 MB
Open: suratu aduxan.mp3
35.
suratu al jasiya
6.6 MB
Open: suratu al jasiya.mp3
36.
suratu al ahqaf
5.8 MB
Open: suratu al ahqaf.mp3
37.
suratu muhammad
7.6 MB
Open: suratu muhammad.mp3
38.
suratu al fath
6.2 MB
Open: suratu al fath.mp3
39.
suratu al hujrat
9.5 MB
Open: suratu al hujrat.mp3
40.
suratu qaaf
9.9 MB
Open: suratu qaaf.mp3
41.
suratu ajariyat
6.6 MB
Open: suratu ajariyat.mp3
42.
suratu atuwr
1.5 MB
Open: suratu atuwr.mp3
43.
suratu annjm
382.1 KB
Open: suratu annjm.mp3
44.
suratu annjm
3.1 MB
Open: suratu annjm.mp3
45.
suratu al qamar
4 MB
Open: suratu al qamar.mp3
46.
suratu a rhman
5.4 MB
Open: suratu a rhman.mp3
47.
suratu al waqiaah
4.5 MB
Open: suratu al waqiaah.mp3
48.
suratu al hadid
4.9 MB
Open: suratu al hadid.mp3
49.
suratu al mujadalah
2.9 MB
Open: suratu al mujadalah .mp3
50.
suratu alhacri
3.2 MB
Open: suratu alhacri.mp3
51.
suratu al mumtahinah
3.3 MB
Open: suratu al mumtahinah.mp3
52.
suratu asafu
2.7 MB
Open: suratu asafu.mp3
53.
suratu al jumaah
3 MB
Open: suratu al jumaah.mp3
54.
suratu al munafiquwn
3.1 MB
Open: suratu al munafiquwn.mp3
55.
suratu atagabun
3.8 MB
Open: suratu atagabun.mp3
56.
suratu atalaaq
3.8 MB
Open: suratu atalaaq.mp3
57.
suratu atahrim
5.1 MB
Open: suratu atahrim.mp3
58.
suratu al mulk
4.1 MB
Open: suratu al mulk.mp3
59.
suratu al qalam
4 MB
Open: suratu al qalam.mp3
60.
suratu al haqah
3.1 MB
Open: suratu al haqah.mp3
61.
suratu al ma arij
1.9 MB
Open: suratu al ma arij.mp3
62.
suratu nuwh
1.6 MB
Open: suratu nuwh.mp3
63.
suratu al jinni
1.3 MB
Open: suratu al jinni.mp3
64.
suratu al muzamml
1.2 MB
Open: suratu al muzamml.mp3
65.
surat al mdathr
2.3 MB
Open: surat al mdathr.mp3
66.
suratu al qiyamah
2.2 MB
Open: suratu al qiyamah.mp3
67.
suratu al insan
2.7 MB
Open: suratu al insan.mp3
68.
suratu al mursalat
2.6 MB
Open: suratu al mursalat.mp3
69.
suratu annabai
2.4 MB
Open: suratu annabai.mp3
70.
suratu annazaat
2 MB
Open: suratu annazaat.mp3
71.
suratu abasa
1.9 MB
Open: suratu abasa.mp3
72.
suratu atakwir
2.2 MB
Open: suratu atakwir.mp3
73.
surat al inftar
1.6 MB
Open: surat al inftar.mp3
74.
suratu al mutafifin
2.1 MB
Open: suratu al mutafifin.mp3
75.
suratu al incqaq
1.4 MB
Open: suratu al incqaq.mp3
76.
suratu al buruj
2.1 MB
Open: suratu al buruj.mp3
77.
suratu a tarq
1.8 MB
Open: suratu a tarq.mp3
78.
suratu al aala
1.6 MB
Open: suratu al aala.mp3
79.
surstu algacyah
1.7 MB
Open: surstu algacyah.mp3
80.
suratu al fajiri
1.3 MB
Open: suratu al fajiri.mp3
81.
suratu al balad
941.4 KB
Open: suratu al balad.mp3
82.
suratu acams
692.6 KB
Open: suratu acams.mp3
83.
suratu allail
1.5 MB
Open: suratu allail.mp3
84.
suratu a duha
985.2 KB
Open: suratu a duha.mp3
85.
suratu a carh
1019.5 KB
Open: suratu a carh.mp3
86.
suratu atin
629.2 KB
Open: suratu atin.mp3
87.
surat alajq
756.1 KB
Open: surat alajq.mp3
88.
surat al qadar
858.3 KB
Open: surat al qadar.mp3
89.
suratu albayinnah
1.2 MB
Open: suratu albayinnah.mp3
90.
suratu a zalzalah
725.7 KB
Open: suratu a zalzalah.mp3
91.
suratu al aadiyat
580.3 KB
Open: suratu al aadiyat.mp3
92.
suratu al qariaah
760.3 KB
Open: suratu al qariaah.mp3
93.
suratu a takathr
399.2 KB
Open: suratu a takathr.mp3
94.
suratu al aasr
286.8 KB
Open: suratu al aasr.mp3
95.
surat al hummzah
379.3 KB
Open: surat al hummzah.mp3
96.
suratu al fil
736.4 KB
Open: suratu al fil.mp3
97.
surat quraic
301.2 KB
Open: surat quraic.mp3
98.
suratu al maown
819.6 KB
Open: suratu al maown.mp3
99.
surat al kawthr
384.8 KB
Open: surat al kawthr.mp3
100.
suratu al kafiruwn
393.8 KB
Open: suratu al kafiruwn.mp3
101.
suratu annsr
389.9 KB
Open: suratu annsr.mp3
102.
suratu al masad
341 KB
Open: suratu al masad.mp3
103.
suratu al ixlas
199.4 KB
Open: suratu al ixlas.mp3
104.
suratu al falaq
350.2 KB
Open: suratu al falaq.mp3
105.
suratu annas
71.9 KB
Open: suratu annas.mp3
Go to the Top