സംഘമായി ദിക്’റുകള്‍ ചൊല്ലുന്നതിലെ സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും

പുസ്തകങ്ങള് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: സംഘമായി ദിക്’റുകള്‍ ചൊല്ലുന്നതിലെ സുന്നത്തും ബിദ്’അത്തും
ഭാഷ: അറബി
എഴുതിയത്‌: മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാന്‍ അല്‍ഹമീസ്
സംക്ഷിപ്തം: പ്ല്ലികളിലും വീടുകളിലും നമസ്കാര ശേഷവും മറ്റു പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലുമായി ഇത്തരം സംഘങ്ങള്‍ ചേരുന്നതിലെ ശരിയായ വശവും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-17
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/67562
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ബോസ്നിയന്‍ - ബെങ്കാളി - ഉസ്ബക്‌ - തായ്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع
42.9 KB
: الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع.zip
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

اشتمل هذا البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وستة مباحث ، وخاتمة ، على النحو التالي :

- المقدمة : فهي في بيان أسباب اختيار الموضوع ، وبيان خطة البحث ، وكذلك بيان اعتقاد العامة في بعض البلدان وجوب الذكر الجماعي بعد الصلاة وغيرها ، وذلك كمدخل للبحث .
التمهيد : فهو حول بيان منزلة الذكر كعبادة عظيمة ، وتوضيح أن العبادات توقيفية لا مجال فيها للرأي ولا للاستحسان .
- المبحث الأول : فهو في تعريف الذكر لغة وشرعاً .
- المبحث الثاني : حول نشأة بدعة الذكر الجماعي من الناحية التاريخية ، وتوثيق ذلك .
- المبحث الثالث : في بيان حجج من جاز الذكر الجماعي ، وقد سقتها مفصلة .
- المبحث الرابع : في بيان حجج المانعين من الذكر الجماعي ، وجوابهم على حجج المجيزين ، مع بيان فتاوى للمتقدمين والمعاصرين في هذا .
- المبحث الخامس : في بيان حكم الذكر الجماعي وذلك كنتيجة لهذا البحث .
- المبحث السادس : فهو في بيان مفاسد الذكر الجماعي ، وآثاره السلبية سواءً على فاعله ، أو على غيره .
- الخاتمة : في بيان خلاصة البحث ونتائجه .

Go to the Top