Kurana kalan ko gnuman Mahmud Kalile Al husari fe, ani aya koro bayelemali (bosni) kan na

kurana ba bakruba carti
lagniniw: Kurana kalan ko gnuman Mahmud Kalile Al husari fe, ani aya koro bayelemali (bosni) kan na
kalan kela: Mahmud Khalile Al Husari
niefoli suruman: Kurana kalan ko gnuman Mahmud Kalile Al husari fe, ani aya koro bayelemali (bosni) kan na MP3 tiokoya la .

farankan wati: 2014-06-14
sira surun: http://IslamHouse.com/652490
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
1.9 MB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
266.4 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
151.3 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
156.6 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
122.6 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
135 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
140 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
53.9 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
109.7 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
76.3 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
73 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
70.9 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
35.4 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
36 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
27.8 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
75.5 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
77.9 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
63.5 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
35.6 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
54 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
49.4 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
56 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
45.3 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
28.4 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
37.6 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
62.2 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
51.5 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
63.4 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
43.5 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
36.4 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
23.8 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
16.7 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
53.9 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
34.8 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
32.6 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
29.3 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
39 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
31.6 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
51.1 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
51.8 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
32.9 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
36.2 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
38.3 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
16.3 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
21.9 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
25.7 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
23 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
23 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
16.3 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
16 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
14.5 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
12.8 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
14.4 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
15.5 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
18.4 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
18.8 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
24.5 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
21.3 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
18.9 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
14.3 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
9.5 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
7.4 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
8.7 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
11.8 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
12.4 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
12.6 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
14.3 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
13.9 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
10.2 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
9.2 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
11.8 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
14.4 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
11 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
12.3 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
8.7 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
13.9 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
12.1 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
6.9 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
6.7 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
5.2 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
3.9 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
2.8 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
6 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
3.5 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
3.7 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
2.3 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
2.9 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
4.3 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
5.2 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
3.8 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
2.7 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
3.2 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
2 MB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
1.3 MB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
1.6 MB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
2.7 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
1.3 MB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
3.6 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
1.6 MB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
1.8 MB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
1.7 MB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
1.4 MB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
838.5 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
1.4 MB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
1.2 MB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
954.8 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
1.3 MB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
744.2 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
1.2 MB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
1.1 MB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
1.1 MB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
758.9 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
1 MB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
1.1 MB
Open: suratu Naasi.mp3
a file tougouni ( 3 )
Go to the Top