Kurana kalan ko gnuman Muchari Rachide Al Afaasi fe ani akoro Bayelemali (anglai) kana

kurana ba bakruba carti
lagniniw: Kurana kalan ko gnuman Muchari Rachide Al Afaasi fe ani akoro Bayelemali (anglai) kana
kalan kela: Michari ben Rachid Al Affasi
niefoli suruman: Kurana kalan ko gnuman Muchari Rachide Al Afaasi fe ani akoro Bayelemali (anglai) kana, ni Ibrahim wook ka kanlan kan ye MP3 tiokoya la
farankan wati: 2014-06-14
sira surun: http://IslamHouse.com/652487
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
1.4 MB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
184.5 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
115.1 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
118 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
90.9 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
103.9 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
116.4 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
43.1 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
86.6 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
63.4 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
66.6 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
59.6 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
29.2 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
28.6 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
24.2 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
61.5 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
1.1 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
1.4 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
32.4 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
42.7 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
39.5 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
42.9 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
36.7 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
44.3 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
28.6 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
48 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
39.4 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
46.9 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
32.5 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
28.6 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
18.1 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
12.9 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
44.1 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
28.6 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
26.2 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
25.9 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
36.6 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
27.2 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
40 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
39.8 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
28.3 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
29.1 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
30.7 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
14.3 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
16 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
22.7 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
18 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
18.4 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
12 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
13.5 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
13.6 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
12 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
12.3 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
12.5 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
15.5 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
17 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
19.9 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
15.5 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
15.5 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
11.5 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
7.2 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
5.6 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
6.3 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
8.3 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
9.2 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
8.8 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
11.1 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
11.3 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
10 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
7.9 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
7.2 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
8.8 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
6.4 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
8.7 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
5.8 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
8.1 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
7.4 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
7 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
6.7 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
5.6 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
4.1 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
3.3 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
7.1 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
4 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
4.6 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
2.5 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
2.8 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
3.5 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
5.3 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
3 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
2.3 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
3 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
1.7 MB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
1.2 MB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
1.5 MB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
2.5 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
1.1 MB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
3.1 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
1.5 MB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
1.8 MB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
1.6 MB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
1.5 MB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
739 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
1.5 MB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
1.1 MB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
1 MB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
1.3 MB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
678.2 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
1.2 MB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
905.5 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
1.1 MB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
648.8 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
891.2 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
1.2 MB
Open: suratu Naasi.mp3
a file tougouni ( 2 )
Go to the Top