Kurana kalan ko gnuman Abdurazak Daylami fe (ni madu munfasil surunyaye)

kurana ba bakruba carti
lagniniw: Kurana kalan ko gnuman Abdurazak Daylami fe (ni madu munfasil surunyaye)
kalan kela: Abdurazak ben abton AL daylami
niefoli suruman: Kurana kalan ko gnuman Abdurazak Daylami fe (ni madu munfasil surunyaye)
MP3 tiokoya la,san 1431h - 2010 la, Ibese ka ala sako ni Torenti ye ola ibe torenti dja kori
farankan wati: 2014-06-14
sira surun: http://IslamHouse.com/652481
blan few ( 114 )
1.
suratul fatiaha
1 MB
Open: suratul fatiaha .mp3
2.
suratul bakarat
145.2 MB
Open: suratul bakarat.mp3
3.
suratul Aali imrane
80.5 MB
Open: suratul Aali imrane.mp3
4.
suratu nisaai
85 MB
Open: suratu nisaai.mp3
5.
suratul Maida
68.2 MB
Open: suratul Maida.mp3
6.
suratul An aam
68.8 MB
Open: suratul An aam.mp3
7.
suratul Aaraf
75.7 MB
Open: suratul Aaraf.mp3
8.
suratul Anfaal
27.4 MB
Open: suratul Anfaal.mp3
9.
suratu tawbah
56.2 MB
Open: suratu tawbah.mp3
10.
suratu Yunus
41.4 MB
Open: suratu Yunus.mp3
11.
suratu hudu
48.8 MB
Open: suratu hudu.mp3
12.
suratu Yusuf
42.6 MB
Open: suratu Yusuf.mp3
13.
suratu Raad
20.9 MB
Open: suratu Raad.mp3
14.
suratu Ibrahim
19.5 MB
Open: suratu Ibrahim.mp3
15.
suratul Hidjri
17 MB
Open: suratul Hidjri.mp3
16.
suratu Nahal
44.2 MB
Open: suratu Nahal.mp3
17.
suratul Israi
36.1 MB
Open: suratul Israi.mp3
18.
suratul Kahaf
35.7 MB
Open: suratul Kahaf.mp3
19.
suratu Mariam
22.2 MB
Open: suratu Mariam.mp3
20.
suratu Tooha
28.8 MB
Open: suratu Tooha.mp3
21.
suratul Anbiya
28.9 MB
Open: suratul Anbiya.mp3
22.
suratul Hadji
30 MB
Open: suratul Hadji.mp3
23.
suratul Muminuna
27 MB
Open: suratul Muminuna.mp3
24.
suratu Nurre
32.3 MB
Open: suratu Nurre.mp3
25.
suratul Furkan
20.3 MB
Open: suratul Furkan.mp3
26.
suratu chuara
31.1 MB
Open: suratu chuara.mp3
27.
suratu Namli
26 MB
Open: suratu Namli.mp3
28.
suratul kasosi
34.6 MB
Open: suratul kasosi.mp3
29.
suratul Ankabuti
23.2 MB
Open: suratul Ankabuti.mp3
30.
suratu Rumi
18.8 MB
Open: suratu Rumi.mp3
31.
suratu lukmane
11.7 MB
Open: suratu lukmane.mp3
32.
suratu sadjdah
8.6 MB
Open: suratu sadjdah.mp3
33.
suratul Ahzab
30.9 MB
Open: suratul Ahzab.mp3
34.
suratu Sabai
19 MB
Open: suratu Sabai.mp3
35.
suratu Faatir
17.6 MB
Open: suratu Faatir.mp3
36.
suratu Yaasine
18.5 MB
Open: suratu Yaasine.mp3
37.
suratu Safat
21.8 MB
Open: suratu Safat.mp3
38.
suratu sood
16.5 MB
Open: suratu sood.mp3
39.
souratu zumar
25.8 MB
Open: souratu zumar.mp3
40.
suratu gaafir
27.8 MB
Open: suratu gaafir.mp3
41.
suratu Fusilate
19.3 MB
Open: suratu Fusilate.mp3
42.
suratu chura
20.3 MB
Open: suratu chura.mp3
43.
suratu zukruf
21.1 MB
Open: suratu zukruf.mp3
44.
suratu dukane
7.9 MB
Open: suratu dukane.mp3
45.
suratu djaasia
10.3 MB
Open: suratu djaasia.mp3
46.
suratul ahkaaf
14.7 MB
Open: suratul ahkaaf.mp3
47.
suratu muhamad
12.5 MB
Open: suratu muhamad.mp3
48.
suratul Fathi
12.7 MB
Open: suratul Fathi.mp3
49.
suratul Hudjrate
8.6 MB
Open: suratul Hudjrate.mp3
50.
suratu kaaf
8.4 MB
Open: suratu kaaf.mp3
51.
suratu zaariyatte
8.3 MB
Open: suratu zaariyatte.mp3
52.
suratu tuur
7.4 MB
Open: suratu  tuur.mp3
53.
suratu Nadjmi
7.7 MB
Open: suratu Nadjmi.mp3
54.
suratul kamar
7.9 MB
Open: suratul kamar.mp3
55.
suratu rahmani
11 MB
Open: suratu rahmani.mp3
56.
suratul waakiate
10.7 MB
Open: suratul waakiate.mp3
57.
suratul Hadid
13.9 MB
Open: suratul Hadid.mp3
58.
suratul mudjadala
10.9 MB
Open: suratul mudjadala.mp3
59.
suratul Hachri
10.4 MB
Open: suratul Hachri.mp3
60.
suratul mumtahana
8.7 MB
Open: suratul mumtahana.mp3
61.
suratu soofi
5.1 MB
Open: suratu soofi.mp3
62.
suratul djumaat
4.1 MB
Open: suratul djumaat.mp3
63.
suratul munafikuna
4.4 MB
Open: suratul munafikuna.mp3
64.
suratu tagabuni
5.7 MB
Open: suratu tagabuni.mp3
65.
suratu toolaki
6.8 MB
Open: suratu toolaki.mp3
66.
suratu tahrim
6.6 MB
Open: suratu tahrim.mp3
67.
suratul mulki
7.9 MB
Open: suratul mulki.mp3
68.
suratul Qualami
7.6 MB
Open: suratul Qualami.mp3
69.
suratul haakati
6.4 MB
Open: suratul haakati.mp3
70.
suratul Maaridji
5.4 MB
Open: suratul Maaridji.mp3
71.
suratu Nuh
5.6 MB
Open: suratu Nuh.mp3
72.
suratul djini
5.9 MB
Open: suratul djini.mp3
73.
suratul muzamil
4.6 MB
Open: suratul muzamil.mp3
74.
suratul Mudasir
6.1 MB
Open: suratul Mudasir.mp3
75.
suratul kiyamah
3.9 MB
Open: suratul kiyamah.mp3
76.
suratul Insani
6.6 MB
Open: suratul Insani.mp3
77.
suratul Mursalati
5.2 MB
Open: suratul Mursalati.mp3
78.
suratu Nabai
4.8 MB
Open: suratu Nabai.mp3
79.
suratul Naaziaati
4.4 MB
Open: suratul Naaziaati.mp3
80.
suratu Abas
3.7 MB
Open: suratu Abas.mp3
81.
suratu Takwir
2.7 MB
Open: suratu Takwir.mp3
82.
suratul Infitar
2.2 MB
Open: suratul Infitar.mp3
83.
suratul Mutafifiin
4.5 MB
Open: suratul Mutafifiin.mp3
84.
suratul Inchikak
2.5 MB
Open: suratul Inchikak.mp3
85.
suratul Burudji
2.6 MB
Open: suratul Burudji.mp3
86.
suratu Toorik
1.6 MB
Open: suratu Toorik.mp3
87.
suratul Aalaa
1.9 MB
Open: suratul Aalaa.mp3
88.
suratul Gaachiya
2.2 MB
Open: suratul Gaachiya.mp3
89.
suratul Fadjri
3.4 MB
Open: suratul Fadjri.mp3
90.
suratul Baladi
2 MB
Open: suratul Baladi.mp3
91.
suratul Chamsi
1.6 MB
Open: suratul Chamsi.mp3
92.
suratul leyli
1.9 MB
Open: suratul leyli.mp3
93.
suratu Duha
1.2 MB
Open: suratu Duha.mp3
94.
suratu Charhi
796.7 KB
Open: suratu Charhi.mp3
95.
suratu tiini
1012.6 KB
Open: suratu tiini.mp3
96.
suratul Alaki
1.7 MB
Open: suratul Alaki.mp3
97.
suratul kadri
801.6 KB
Open: suratul kadri.mp3
98.
suratul Bayinati
2 MB
Open: suratul Bayinati.mp3
99.
suratul Zal zalati
1 MB
Open: suratul Zal zalati.mp3
100.
suratul Aadiyati
1.2 MB
Open: suratul Aadiyati.mp3
101.
suratul Kaariati
1 MB
Open: suratul Kaariati.mp3
102.
suratu Takaasur
946.1 KB
Open: suratu Takaasur.mp3
103.
suratul Asri
541.6 KB
Open: suratul Asri.mp3
104.
suratul Humaza
937.5 KB
Open: suratul Humaza.mp3
105.
suratul Fiili
783.6 KB
Open: suratul Fiili.mp3
106.
suratu Kuraychi
676.3 KB
Open: suratu Kuraychi.mp3
107.
suratul Maaun
864.1 KB
Open: suratul Maaun.mp3
108.
suratul Kawsar
500.4 KB
Open: suratul Kawsar.mp3
109.
suratuk Kaafiruna
762.4 KB
Open: suratuk Kaafiruna.mp3
110.
suratu Nasri
711 KB
Open: suratu Nasri.mp3
111.
suratul Masadi
718.3 KB
Open: suratul Masadi.mp3
112.
suratul Ikhlasi
496.3 KB
Open: suratul Ikhlasi.mp3
113.
suratul Falaki
682.4 KB
Open: suratul Falaki.mp3
114.
suratu Naasi
981.2 KB
Open: suratu Naasi.mp3
a file tougouni ( 1 )
Go to the Top