Кнъъ «жерде» эмес эрде.

Макалалар Материалдын эн белгиси
Title: Кнъъ «жерде» эмес эрде.
тил: Кыргызча
Кыскача: Къпчлк эркектер уул перзент кърн каалашат. Бирок тагдыр ал каалагандай болбой, перзенти кыз търълп калса, кнъъ иш жасап койгондой аялынан капа болот. Илгерки заманда кыз търъгън аялынан капа болгон бир эмирди аялы ай-ябай “туздаган” экен.........
Кошулган дата: 2007-03-18
Линк: http://IslamHouse.com/6237
Detailed Description

Кнъъ «жерде» эмес эрде.

Абу Хамза деген эмирдин эки аялы бар эле. Биръъс кош бойлуу болгондо эркек бала търъйт деп мт кылып жрптр. Бирок тилекке каршы аялы кыз перзент търъгън экен, аялы кнъъ кылгандай таарынып, кошуна жашаган экинчи аялынын йнъ чыгып, кыз търъгън аялынын йнъ такыр кирбей коюптур. Бир кн кыздын апасы кйъъс кндъшнн йндъ олтурган мезгилде кызын эркелетип олтуруп «кйъъм уксун» деп атайын бийик добуш менен мындай деп ырдап кириптир.

Абу Хамза эмне чн келбейт бизге?
Жръктъг мээриминен бербейт бизге.
Эркек търъп бербеди деп ачууланат,
Биздин колдо ыктыяр жок, атаганат.
Мен болгону «жермин», кйъъм - Дыйкан Баба,
Эккениёди ъндръмн болбо капа.

Зирек аялынын бул ырын угуп, Абу Хамзанын къз ачыла тшп, аялын жок жерден къёлн оорутуп койгонун сезип чуркап кириптир дагы кечирим сурап дагы мурдагыдай адилеттлк менен жашай баштаптыр.

Go to the Top