ඉස්ලාම් දහමෙහි පිහිටා ජීවිතය සකස් කරගැනීම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම් දහමෙහි පිහිටා ජීවිතය සකස් කරගැනීම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහමෙහි පිහිටා ජීවිතය සකස් කරගැනීම අල්කුර්ආන් සහ සුන්නාහ් අනුව විස්තර කර ඇත.
එකතු කළ දිනය: 2014-04-26
Short Link: http://IslamHouse.com/548558
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ඉස්ලාම් දහමෙහි පිහිටා ජීවිතය සකස් කරගැනීම
9.7 MB
: ඉස්ලාම් දහමෙහි පිහිටා ජීවිතය සකස් කරගැනීම .mp3
Go to the Top