ශිල්පය හැදෑරීෙම් වැදගත්කම

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ශිල්පය හැදෑරීෙම් වැදගත්කම
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ශිල්පය හැදෑරීෙමන් අල්ලාහ් තඅාලාෙග් නියම ගැත්ෙතකු වීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529761
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
ශිල්පය හැදෑරීෙම් වැදගත්කම
37.2 MB
: ශිල්පය හැදෑරීෙම් වැදගත්කම .mp3
Go to the Top