මරණය ගැන සිහිකරමු

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: මරණය ගැන සිහිකරමු
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් නලීම් මුහම්මද් ඉස්සදීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ෙලාෙව් අල්ලාහ් හැර සියල්ල නැසීයන බව විශ්වාස කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-04-19
Short Link: http://IslamHouse.com/529753
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
මරණය ගැන සිහිකරමු
33.6 MB
: මරණය ගැන සිහිකරමු .mp3
Go to the Top