ඉස්ලාම්හී අසල්වැසියන්ගේ ස්ථානය - 01

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාම්හී අසල්වැසියන්ගේ ස්ථානය - 01
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: 1.ඉස්ලාම් හී අසල්වැසියන්ට විශේෂ ස්ථානයක් ඇත.
2. අසල්වැසියන් සතු වගකීම් සහ යුතුකම් අපි ඉටුකළ යුතුයි.
3. ව්වේකයක් නොමැති අද ජීවිතයේ මෙය ඉතා වැදගත් එකකි.
4. “අසල්වැසියාට පීඩනයට පත් කරන කෙනෙක් අප සමාජයට අයත් නොවන්නේය“ යැයි නබි (සල්) පැවසුහ.
එකතු කළ දිනය: 2014-03-12
Short Link: http://IslamHouse.com/469652
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාම්හී අසල්වැසියන්ගේ ස්ථානය - 01
66.8 MB
2.
ඉස්ලාම්හී අසල්වැසියන්ගේ ස්ථානය - 01
Go to the Top