අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: අල් කුර්ආනය ප්‍රකාශ කළ කරුණු, නවීන විද්‍යාව අද සනාථ කරන බව කොයි කවුරුත් පිළිගනී
එකතු කළ දිනය: 2014-01-16
Short Link: http://IslamHouse.com/453609
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව
113.2 MB
2.
අල් කුර්ආනය සහ විද්‍යාව
Go to the Top