බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: නැමදුම, සාමය හා සමාජයේ අවිචාරක හැඟීම් පිළිබඳව මුස්ලිම් බවට පත් වූ බ්රි තාන්ය කාන්තාවන් අදහස් ප්රුකාශ කරති.
එකතු කළ දිනය: 2013-12-23
Short Link: http://IslamHouse.com/451465
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2
530.5 KB
Open: බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2.pdf
2.
බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2
3.5 MB
Open: බ්රිනතාන්යදයේ ඉස්ලාම් දහමට පිවිසු කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ කථා - 2.doc
Go to the Top