ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: සමාජයේ සිදුවන ළමා හා කාන්තා අපචාරය සහ ඒවා අවම කිරීම සදහා ඉස්ලාම් පෙන්වන මා්ග
එකතු කළ දිනය: 2013-09-07
Short Link: http://IslamHouse.com/439984
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය
85 MB
2.
ළමා අපචාරය හා කාන්තා හිංසනය
Go to the Top