අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: අවසාන නිවේදනය අල් කුර්ආන් වන අතර, සියලු ආගම් ඉස්ලාමයේ සම්පූර්ණවූ බව අල්ලාහ් පවසයි
එකතු කළ දිනය: 2013-08-31
Short Link: http://IslamHouse.com/439546
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය
79.2 MB
2.
අල් කුර්ආන් - අවසාන නිවේදනය
Go to the Top