ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
කෙටි විස්තර: ප්රدචණ්ඩත්වය, ත්රමස්තවාදය, යුද්ධ, බින්ලාඩන්, ජිහාද් යන කරුණු පිළිබඳව ඉස්ලාමය දරන මතය කුමක්ද?
එකතු කළ දිනය: 2013-08-21
Short Link: http://IslamHouse.com/438873
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - ඉංග්‍රීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය
381.6 KB
Open: ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය.pdf
2.
ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය
2.6 MB
Open: ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව ඉස්ලාමීය මතය.doc
Go to the Top