ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: ජාසිම් බි දඉයාන්
කෙටි විස්තර: උපවාසය තුළින් බැතිබත්කම වර්ධනය කර, සවර ජීවිතයකට මඟ පෙන්වන ඉස්ලාමිය ක්‍රමය පිළබඳව මුස්ලිව් නොවන මාධ්‍ය වේදීන් අතර පවත්වන ලද දේශනය.
එකතු කළ දිනය: 2013-08-03
Short Link: http://IslamHouse.com/437402
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය
148.7 MB
2.
ඉස්ලාමිය උපවාසයේ හරය
Go to the Top