මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.

කර්තෘ Card Assembly
මාතෘකාව: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: සිංහල උපාධි - ගුර ැවරයා, සිංහල බසින් ඉස්ලාමිය දේ‍හනා පවත්වන්නා
එකතු කළ දිනය: 2013-05-22
Short Link: http://IslamHouse.com/426439
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - දෙමළ
මෙය හා ආශ්‍රිත මාතෘකා ( 176 )
Go to the Top