මාහිර් රම්ඩීන්

කර්තෘ Card Assembly
මාතෘකාව: මාහිර් රම්ඩීන්
කෙටි විස්තර: සිංහල භාෂාවෙන් ඉස්ලාමය උගන්වන දක්ෂ ගුරුවරයෙකි. රියාලුස් සාලිහීන් තෆ්හීමුල් කුර්ආන් හිස්නුල් මුස්ලිම් යන කෘති සිංහලට පරිවර්තනය කිරීමේ දී විශාල දායකත්වයක් පිරිනැමූ කෙනෙකි.
එකතු කළ දිනය: 2013-05-22
Short Link: http://IslamHouse.com/426436
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
මෙය හා ආශ්‍රිත මාතෘකා ( 101 )
Go to the Top