Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Khadhr Al-Taraabalsy, bằng đường truyền của Qaalun từ ông Naafe’

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Khadhr Al-Taraabalsy, bằng đường truyền của Qaalun từ ông Naafe’
Người xướng đọc: Ahmad bin Khadhr Al-Torabalsi
Nhà xuất bản: Công ty và hãng thu âm Hunain chuyên sản xuất và phân phối
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Ahmad Khadhr Al-Taraabalsy, bằng đường truyền của Qaalun từ ông Naafe’, điểm nổi bậc là kỷ thuật âm thanh chất lượng cao Mp3 128 kb, do hãng Hunain Makkah phát hành.
Thêm vào ngày: 2011-10-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/374585
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
935.2 KB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
143.3 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
87.2 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
84.9 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
64.2 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
71.1 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
80.8 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
30.5 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
59.5 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
42.1 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
44.2 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
40.7 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
19.1 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
18.8 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
14.6 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
39.5 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
34.6 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
35.4 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
23.5 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
29.2 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
27.1 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
30.6 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
23.5 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
30 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
19.3 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
27.1 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
26.5 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
34.2 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
22.3 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
18.5 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
11.6 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
9 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
30.8 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
18 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
17.6 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
16.4 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
20 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
16.4 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
26 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
27.9 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
19.2 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
18.7 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
19.3 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
8.2 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
10.6 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
13.4 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
11.8 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
11.8 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
7.5 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
8.2 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
8 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
7.2 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
8 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
8 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
10.2 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
10.2 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
13.1 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
10.7 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
11.1 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
8.7 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
4.9 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
4 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
4.4 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
5.3 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
6.4 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
6.4 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
7.2 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
7.3 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
6.5 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
5.3 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
5.3 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
6.2 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
4.5 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
6.1 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
3.7 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
6 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
4.7 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
4.2 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
4.3 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
3.4 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
2.4 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
1.8 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
3.9 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
2.4 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
2.5 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
1.5 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
1.7 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
2.1 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
3.1 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
1.8 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
1.4 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
1.7 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
1 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
695.1 KB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
872.7 KB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
1.5 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
690.2 KB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
2.1 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
997.6 KB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
1 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
968.6 KB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
838 KB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
444.9 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
842.1 KB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
667.4 KB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
555.5 KB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
753.9 KB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
370.7 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
637.6 KB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
549 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
596.8 KB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
372.7 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
526.6 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
637.6 KB
: Chương Al-Naas.mp3
Go to the Top