Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mushary Roshid được kèm theo lời phiên dịch ý nghĩa và nội dung tiếng Anh

Thiên kinh Qur’an Giới thiệu chung
Chủ đề: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mushary Roshid được kèm theo lời phiên dịch ý nghĩa và nội dung tiếng Anh
Người xướng đọc: Mushary bin Roshid Al-A’fasy
Giới thiệu sơ lược: Xướng đọc Thiên Kinh Qur’an với giọng đọc Mushary Roshid Al-A’fasy được kèm theo lời phiên dịch ý nghĩa và nội dung tiếng Anh với giọng của Ibrohim Wuk theo phiên bản "đúng theo tiêu chuẩn quốc tế". Phiên bản này được đặc trưng bởi âm thanh chất lượng cao (MP3: 128 kbps).
Thêm vào ngày: 2011-07-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/360320
Phụ lục trang ( 114 )
1.
Chương Fatihah
1.4 MB
: Chương Fatihah.mp3
2.
Chương Al-Baqoroh
184.5 MB
: Chương Al-Baqoroh.mp3
3.
Chương Ali I’mron
115.1 MB
: Chương Ali I’mron.mp3
4.
Chương Al-Nisa
118 MB
: Chương Al-Nisa.mp3
5.
Chương Al-Ma-i-dah
90.9 MB
: Chương Al-Ma-i-dah.mp3
6.
Chương Al-An-am
103.9 MB
: Chương Al-An-am.mp3
7.
Chương A’raf
116.4 MB
: Chương A’raf.mp3
8.
Chương Al-Anfal
43.1 MB
: Chương Al-Anfal.mp3
9.
Chương Al-Tâubah
86.6 MB
: Chương Al-Tâubah.mp3
10.
Chương Yunus
63.4 MB
: Chương Yunus.mp3
11.
Chương Hud
66.6 MB
: Chương Hud.mp3
12.
Chương Yusuf
59.6 MB
: Chương Yusuf.mp3
13.
Chương Al-Ro’d
29.2 MB
: Chương Al-Ro’d.mp3
14.
Chương Ibrohim
28.6 MB
: Chương Ibrohim.mp3
15.
Chương Al-Hijr
24.2 MB
: Chương Al-Hijr.mp3
16.
Chương Al-Nahl
61.5 MB
: Chương Al-Nahl.mp3
17.
Chương Al-Isro
1.1 MB
: Chương Al-Isro.mp3
18.
Chương Al-Kahf
1.4 MB
: Chương Al-Kahf.mp3
19.
Chương Mar-yam
32.4 MB
: Chương Mar-yam.mp3
20.
Chương To-ha
42.7 MB
: Chương To-ha.mp3
21.
Chương Al-Ambiyah
39.5 MB
: Chương Al-Ambiyah.mp3
22.
Chương Al-Haj
42.9 MB
: Chương Al-Haj.mp3
23.
Chương Al-Mụminin
36.7 MB
: Chương Al-Mụminin.mp3
24.
Chương Al-Nur
44.3 MB
: Chương Al-Nur.mp3
25.
Chương Al-Furqon
28.6 MB
: Chương Al-Furqon.mp3
26.
Chương Al-Shu-a-ro
48 MB
: Chương Al-Shu-a-ro.mp3
27.
Chương Al-Naml
39.4 MB
: Chương Al-Naml.mp3
28.
Chương Al-Qosos
46.9 MB
: Chương Al-Qosos.mp3
29.
Chương Al-Ankabut
32.5 MB
: Chương Al-Ankabut.mp3
30.
Chương Al-Rum
28.6 MB
: Chương Al-Rum.mp3
31.
Chương Luqman
18.1 MB
: Chương Luqman.mp3
32.
Chương Al-Sajadah
12.9 MB
: Chương Al-Sajadah.mp3
33.
Chương Al-Ahzaab
44.1 MB
: Chương Al-Ahzaab.mp3
34.
Chương Saba’
28.6 MB
: Chương Saba’.mp3
35.
Chương Fatir
26.2 MB
: Chương Fatir.mp3
36.
Chương Yasin
25.9 MB
: Chương Yasin.mp3
37.
Chương Al-Soffat
36.6 MB
: Chương Al-Soffat.mp3
38.
Chương Sod
27.2 MB
: Chương Sod.mp3
39.
Chương Al-Zumar
40 MB
: Chương Al-Zumar.mp3
40.
Chương Ghofir
39.8 MB
: Chương Ghofir.mp3
41.
Chương Fussilat
28.3 MB
: Chương Fussilat.mp3
42.
Chương Al-Shuro
29.1 MB
: Chương Al-Shuro.mp3
43.
Chương Al-Zukhruf
30.7 MB
: Chương Al-Zukhruf.mp3
44.
Chương Al-Dukhon
14.3 MB
: Chương Al-Dukhon.mp3
45.
Chương Al-Jasiyah
16 MB
: Chương Al-Jasiyah.mp3
46.
Chương Al-Ahqof
22.7 MB
: Chương Al-Ahqof.mp3
47.
Chương Muhammad
18 MB
: Chương Muhammad.mp3
48.
Chương Al-Fath
18.4 MB
: Chương Al-Fath.mp3
49.
Chương Al-Hujurot
12 MB
: Chương Al-Hujurot.mp3
50.
Chương Qof
13.5 MB
: Chương Qof.mp3
51.
Chương Al-Zariyat
13.6 MB
: Chương Al-Zariyat.mp3
52.
Chương Al-Tur
12 MB
: Chương Al-Tur.mp3
53.
Chương Al-Najm
12.3 MB
: Chương Al-Najm.mp3
54.
Chương Al-Qomar
12.5 MB
: Chương Al-Qomar.mp3
55.
Chương Ar-Rohman
15.5 MB
: Chương Ar-Rohman.mp3
56.
Chương Al-Waqi-ah
17 MB
: Chương Al-Waqi-ah.mp3
57.
Chương Al-Hadeed
19.9 MB
: Chương Al-Hadeed.mp3
58.
Chương Al-Mujadalah
15.5 MB
: Chương Al-Mujadalah.mp3
59.
Chương Al-Hashr
15.5 MB
: Chương Al-Hashr.mp3
60.
Chương Al-Mumtahinah
11.5 MB
: Chương Al-Mumtahinah.mp3
61.
Chương Al-Sof
7.2 MB
: Chương Al-Sof.mp3
62.
Chương Al-Ju-mu-ah
5.6 MB
: Chương Al-Ju-mu-ah.mp3
63.
Chương Al-Munafiqun
6.3 MB
: Chương Al-Munafiqun.mp3
64.
Chương Al-Ta-gho-bun
8.3 MB
: Chương Al-Ta-gho-bun.mp3
65.
Chương Al-Tolaaq
9.2 MB
: Chương Al-Tolaaq.mp3
66.
Chương Al-Tahreem
8.8 MB
: Chương Al-Tahreem.mp3
67.
Chương Al-Mulk
11.1 MB
: Chương Al-Mulk.mp3
68.
Chương Al-Qolam
11.3 MB
: Chương Al-Qolam.mp3
69.
Chương Al-Haaqqoh
10 MB
: Chương Al-Haaqqoh.mp3
70.
Chương Al-Ma-a’-rij
7.9 MB
: Chương Al-Ma-a’-rij.mp3
71.
Chương Nuh
7.2 MB
: Chương Nuh.mp3
72.
Chương Al-Jin
8.8 MB
: Chương Al-Jin.mp3
73.
Chương Al-Muzzammil
6.4 MB
: Chương Al-Muzzammil.mp3
74.
Chương Al-Muddassir
8.7 MB
: Chương Al-Muddassir.mp3
75.
Chương Al-Qiyamah
5.8 MB
: Chương Al-Qiyamah.mp3
76.
Chương Al-Insaan
8.1 MB
: Chương Al-Insaan.mp3
77.
Chương Al-Mur-sa-lat
7.4 MB
: Chương Al-Mur-sa-lat.mp3
78.
Chương Al-Naba’
7 MB
: Chương Al-Naba’.mp3
79.
Chương Al-Na-zi-at
6.7 MB
: Chương Al-Na-zi-at.mp3
80.
Chương Al-A-ba-sa
5.6 MB
: Chương Al-A-ba-sa.mp3
81.
Chương Al-Takweer
4.1 MB
: Chương Al-Takweer.mp3
82.
Chương Al-Infitor
3.3 MB
: Chương Al-Infitor.mp3
83.
Chương Al-Mutoffifeen
7.1 MB
: Chương Al-Mutoffifeen.mp3
84.
Chương Al-Inshiqoq
4 MB
: Chương Al-Inshiqoq.mp3
85.
Chương Al-Buruj
4.6 MB
: Chương Al-Buruj.mp3
86.
Chương Al-Toriq
2.5 MB
: Chương Al-Toriq.mp3
87.
Chương Al-A’la
2.8 MB
: Chương Al-A’la.mp3
88.
Chương Al-Gho-shi-yah
3.5 MB
: Chương Al-Gho-shi-yah.mp3
89.
Chương Al-Fajr
5.3 MB
: Chương Al-Fajr.mp3
90.
Chương Al-Balad
3 MB
: Chương Al-Balad.mp3
91.
Chương Al-Shams
2.3 MB
: Chương Al-Shams.mp3
92.
Chương Al-Lail
3 MB
: Chương Al-Lail.mp3
93.
Chương Al-Dhuha
1.7 MB
: Chương Al-Dhuha.mp3
94.
Chương Al-Sharh
1.2 MB
: Chương Al-Sharh.mp3
95.
Chương Al-Tin
1.5 MB
: Chương Al-Tin.mp3
96.
Chương Al-A-laq
2.5 MB
: Chương Al-A-laq.mp3
97.
Chương Al-Qodr
1.1 MB
: Chương Al-Qodr.mp3
98.
Chương Al-Bai-yi-nah
3.1 MB
: Chương Al-Bai-yi-nah.mp3
99.
Chương Al-Zalzalah
1.5 MB
: Chương Al-Zalzalah.mp3
100.
Chương Al-Adiyat
1.8 MB
: Chương Al-Adiyat.mp3
101.
Chương Al-Qo-ri-ah
1.6 MB
: Chương Al-Qo-ri-ah.mp3
102.
Chương Al-Takasur
1.5 MB
: Chương Al-Takasur.mp3
103.
Chương Al-Osr
739 KB
: Chương Al-Osr.mp3
104.
Chương Al-Humazah
1.5 MB
: Chương Al-Humazah.mp3
105.
Chương Al-Feel
1.1 MB
: Chương Al-Feel.mp3
106.
Chương Quraish
1 MB
: Chương Quraish.mp3
107.
Chương Al-Ma-un
1.3 MB
: Chương Al-Ma-un.mp3
108.
Chương Al-Kawsar
678.2 KB
: Chương Al-Kawsar.mp3
109.
Chương Al-Kafirun
1.2 MB
: Chương Al-Kafirun.mp3
110.
Chương Al-Nosr
905.5 KB
: Chương Al-Nosr.mp3
111.
Chương Al-Masad
1.1 MB
: Chương Al-Masad.mp3
112.
Chương Al-Ikhlos
648.8 KB
: Chương Al-Ikhlos.mp3
113.
Chương Al-Falaq
891.2 KB
: Chương Al-Falaq.mp3
114.
Chương Al-Naas
1.2 MB
: Chương Al-Naas.mp3
Xem thêm ( 3 )
Go to the Top