El-hatmetu-z-zahire...hatma koja je sakupila sve mutevatir kiraete

KUR'AN ID kartica
Naslov: El-hatmetu-z-zahire...hatma koja je sakupila sve mutevatir kiraete
Karija: Taha ibn Muhammed El-Fehd
Kratki opis: Hatma u kojoj je učač sakupio između načina učenja od svih deset mutevatir kiraeta i to od jednom, a način učenja ove hatme je način sakupljana uz zastajanje, i učač je pojašnjava riječima (da otpočinjem učenje po Kalunu a zatim nadovežem na njega učenje koje mu je najbliže pa sve do kraja ajeta, osim ako mu je kiraet isti kao i kod Kaluna, i tako redom sve dok ne proučim shodno svih kireta od svih učenjaka u temeljima i ograncima). El-Hadi - Šerh Tajjibeti-n-nešr, 1/430.
Objavljeno: 2011-07-17
Kratki link: http://IslamHouse.com/356598
Atačmenti ( 114 )
1.
El Fatiha
865.6 KB
: El Fatiha.mp3
2.
El Bekara
98.9 MB
: El Bekara.mp3
3.
Ali Imran
62 MB
: Ali Imran.mp3
4.
En Nisa
65.5 MB
: En Nisa.mp3
5.
El Maida
55.5 MB
: El Maida.mp3
6.
El En’am
56.6 MB
: El En’am.mp3
7.
El A’raf
65.7 MB
: El A’raf.mp3
8.
El Enfal
23.5 MB
: El Enfal.mp3
9.
Et Tewba
45 MB
: Et Tewba.mp3
10.
Junus
35 MB
: Junus.mp3
11.
Hud
36.6 MB
: Hud.mp3
12.
Jusuf
34.3 MB
: Jusuf.mp3
13.
Er Ra’d
13.6 MB
: Er Ra’d.mp3
14.
Ibrahim
15.9 MB
: Ibrahim.mp3
15.
El Hidžr
10.3 MB
: El Hidžr.mp3
16.
En Nahl
32.2 MB
: En Nahl.mp3
17.
El Isra
31.1 MB
: El Isra.mp3
18.
El Kehf
33 MB
: El Kehf.mp3
19.
Merjem
16.4 MB
: Merjem.mp3
20.
Ta Ha
22.8 MB
: Ta Ha.mp3
21.
El Enbija
21.2 MB
: El Enbija.mp3
22.
El Hadždž
20.2 MB
: El Hadždž.mp3
23.
El Mu’minun
19 MB
: El Mu’minun.mp3
24.
En Nur
28 MB
: En Nur.mp3
25.
El Furkan
15.4 MB
: El Furkan.mp3
26.
Eš Šu’ara
20.7 MB
: Eš Šu’ara.mp3
27.
En Neml
22.5 MB
: En Neml.mp3
28.
El Kasas
30 MB
: El Kasas.mp3
29.
El ’Ankebut
16.2 MB
: El ’Ankebut.mp3
30.
Er Rum
15.2 MB
: Er Rum.mp3
31.
Lukman
7.5 MB
: Lukman.mp3
32.
Es Sedžde
7.8 MB
: Es Sedžde.mp3
33.
El Ahzab
28.1 MB
: El Ahzab.mp3
34.
Sebe’
18 MB
: Sebe’.mp3
35.
Fatir
11.4 MB
: Fatir.mp3
36.
Ja Sin
14.6 MB
: Ja Sin.mp3
37.
Es Saffat
10.4 MB
: Es Saffat.mp3
38.
Sad
10.9 MB
: Sad.mp3
39.
Ez Zumer
18.7 MB
: Ez Zumer.mp3
40.
Gafir
23.1 MB
: Gafir.mp3
41.
Fussilet
16.9 MB
: Fussilet.mp3
42.
Eš Šura
14 MB
: Eš Šura.mp3
43.
Ez Zuhruf
16.4 MB
: Ez Zuhruf.mp3
44.
Ed Duhan
5.1 MB
: Ed Duhan.mp3
45.
El Džasije
10.1 MB
: El Džasije.mp3
46.
El Ahkaf
13.6 MB
: El Ahkaf.mp3
47.
Muhammed
10.4 MB
: Muhammed.mp3
48.
El Feth
10.6 MB
: El Feth.mp3
49.
El Hudžurat
7.4 MB
: El Hudžurat.mp3
50.
Kaf
5 MB
: Kaf.mp3
51.
Ez Zarijat
5.3 MB
: Ez Zarijat.mp3
52.
Et Tur
4.3 MB
: Et Tur.mp3
53.
En Nedžm
6.6 MB
: En Nedžm.mp3
54.
El Kamer
5.4 MB
: El Kamer.mp3
55.
Er Rahman
6.7 MB
: Er Rahman.mp3
56.
El Vakia
5.6 MB
: El Vakia.mp3
57.
El Hadid
12.1 MB
: El Hadid.mp3
58.
El Mudžadela
9.2 MB
: El Mudžadela.mp3
59.
El Hašr
9.4 MB
: El Hašr.mp3
60.
El Mumtehina
9.4 MB
: El Mumtehina.mp3
61.
Es Saff
4.7 MB
: Es Saff.mp3
62.
El Džumu’a
3.3 MB
: El Džumu’a.mp3
63.
El Munafikun
3.5 MB
: El Munafikun.mp3
64.
Et Tegabun
4.3 MB
: Et Tegabun.mp3
65.
Et Talak
6 MB
: Et Talak.mp3
66.
Et Tahrim
5.1 MB
: Et Tahrim.mp3
67.
Mulk
6 MB
: Mulk.mp3
68.
El Kalem
3.9 MB
: El Kalem.mp3
69.
El Hakka
3.8 MB
: El Hakka.mp3
70.
El Mea’ridž
3.3 MB
: El Mea’ridž.mp3
71.
Nuh
3.3 MB
: Nuh.mp3
72.
El Džin
4.9 MB
: El Džin.mp3
73.
El Muzemmil
2.8 MB
: El Muzemmil.mp3
74.
El Muddesir
4.5 MB
: El Muddesir.mp3
75.
El Kijama
3.1 MB
: El Kijama.mp3
76.
El Insan
3.9 MB
: El Insan.mp3
77.
El Murselat
2 MB
: El Murselat.mp3
78.
En Nebe’
2.2 MB
: En Nebe’.mp3
79.
En Nazi’at
3.2 MB
: En Nazi’at.mp3
80.
’Abese
2.1 MB
: ’Abese.mp3
81.
Et Tekvir
1.4 MB
: Et Tekvir.mp3
82.
El Infitar
1.2 MB
: El Infitar.mp3
83.
El Mutaffifun
2.8 MB
: El Mutaffifun.mp3
84.
El Inšikak
1.8 MB
: El Inšikak.mp3
85.
El Burudž
1.5 MB
: El Burudž.mp3
86.
Et Tarik
678.8 KB
: Et Tarik.mp3
87.
El ’Ala
1.4 MB
: El ’Ala.mp3
88.
El Gašija
1.2 MB
: El Gašija.mp3
89.
El Fedžr
2.2 MB
: El Fedžr.mp3
90.
El Beled
1.3 MB
: El Beled.mp3
91.
Eš Šems
1.3 MB
: Eš Šems.mp3
92.
El Lejl
1.4 MB
: El Lejl.mp3
93.
Ed Duha
726.7 KB
: Ed Duha.mp3
94.
Eš Šerh
410.4 KB
: Eš Šerh.mp3
95.
Et Tin
681.6 KB
: Et Tin.mp3
96.
El ’Alek
1.4 MB
: El ’Alek.mp3
97.
El Kadr
940.2 KB
: El Kadr.mp3
98.
El Bejjine
1.5 MB
: El Bejjine.mp3
99.
Ez Zelzele
627.1 KB
: Ez Zelzele.mp3
100.
El ’Adijat
535.5 KB
: El ’Adijat.mp3
101.
El Kari’ah
637.5 KB
: El Kari’ah.mp3
102.
Et Tekasur
319.4 KB
: Et Tekasur.mp3
103.
El ’Asr
437.5 KB
: El ’Asr.mp3
104.
El Humeze
951.6 KB
: El Humeze.mp3
105.
El Fil
670.8 KB
: El Fil.mp3
106.
Kurejš
959.2 KB
: Kurejš.mp3
107.
El Ma’un
585.1 KB
: El Ma’un.mp3
108.
El Kevser
460 KB
: El Kevser.mp3
109.
El Kafirun
1 MB
: El Kafirun.mp3
110.
En Nasr
502 KB
: En Nasr.mp3
111.
El Mesed
525.7 KB
: El Mesed.mp3
112.
El Ihlas
529.2 KB
: El Ihlas.mp3
113.
El Felek
527.7 KB
: El Felek.mp3
114.
En Nas
486.9 KB
: En Nas.mp3
Go to the Top